Ple corresponent al mes de juny

Ple corresponent al mes de juny
Ple corresponent al mes de juny
 1. SECRETARIA
 2. 1.1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 25 de maig de 2012.
  1.2. Plantejament d'un conflicte de jurisdicció davant la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya"
 3. CONTROL I FISCALITZACIÓ
 4. 2.1. Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 1.186 al 1.538 de 2012.
  2.2. Dació de compte de la modificació del decret de delegació de competències de la Presidència en el Diputats.
 5. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA
 6. 3.1. Proposta de rectificació d’error material en l’acord d’aprovació del regim de retribució d’un diputat.
 7. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
 8. 4.1. Proposta de suspensió de les clàusules del I Pacte de condicions de personal funcionari, del VI Conveni Col·lectiu de personal laboral de la Diputació de Tarragona i del IV Conveni Col·lectiu del personal laboral de BASE-Gestió d’Ingressos, en tot allò que contravingui el RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic i la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades a establiments turístics
  4.2. Dació de compte del decret de la presidència 1-2012-1164 de data 09/05/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm. 1/2012 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l’exercici 2012, com sigui que no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de data 30 de març de 2012
  4.3. Dació de compte del decret de la presidència 1-2012-1165 de data 09/05/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm. 1/2012 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona, corresponent a l’exercici 2012, no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de data 30 de març de 2012
  4.4. Dació de compte del decret de la presidència 1-2012-1166 de data 09/05/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm. 2/2012 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l’exercici 2012, no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de data 30 de març de 2012
  4.5. Dació de compte del decret de la presidència 1-2012-1167 de data 09/05/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm. 2/2012 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona, corresponent a l’exercici 2012, no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de data 30 de març de 2012.
 9. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
 10. 5.1. Proposta de concessió d’una subvenció a la Cofraria de Sant Magí de Tarragona per obres de rehabilitació a la casa de l’Ermita i aprovació del conveni corresponent.
  5.2. Proposta d’aprovació inicial de bases específiques que hauran de regir les següents convocatòries de la unitat de Cultura de l’àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà pel 2012-subvencions a entitats culturals i cíviques sense ànim de lucre del 2012-subvencions a entitats veïnals sense ànim de lucre per a despeses d’activitats del 2012 .-cinc premis per a les associacions i federacions de veïns que realitzin actuacions destinades a la promoció social, l’acció comunitària o l’atenció a les persones necessitades, l’any 2012.
 11. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA CONEIXEMENT I QUALITAT
 12. 6.1. Proposta d’aprovació del Conveni-Acord marc de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili 2012/2015
 13. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
 14. 7.1. Compromis d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un Pla d’ajustament que garanteixi el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostaris i de deute públic establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per tal de tenir accés a mesures extraordinàries de recolzament a la liquiditat, establertes per l’Estat.
  7.2. Dació de compte dels decrets d’amortització parcial del préstecs, amb l’import de l’estalvi produït en les partides del capítol I del pressupost de 2010 i 2011, en aplicació del RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
 15. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE PLANIFICACIÓ
 16. 8.1. Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona 2011-2015
 17. ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
 18. 9.1. Dació de compte de l’acord del Consell Rector de BASE de la modificació del conveni regulador de la col·laboració en matèria de gestió cadastral.
 19. PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 29 Juny, 2012 - 09:00
Adreça: 
Saló de Plens
Palau de la Diputació - Passeig de Sant Antoni, 100
43001  Tarragona  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria