Ple corresponent al mes de maig

Descripció:

1. SECRETARIA GENERAL
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 27 d’abril de 2012.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ
2.1. Dació de compte dels Decrets de la Presidència del núm. 941 al 1.185 de 2012.

3. PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA
3.1. Proposta d’adequació de l’Organigrama Corporatiu a l’Organigrama organitzatiu de la Diputació.

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS I POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIO
4.1. Proposta de correcció d’errades materials de la documentació de l’expedient d’aprovació de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l’any 2012.
4.2. Proposta d’ampliació dels supòsits de contractació temporal als derivats dels projectes de foment de l’ocupació aprovats per la Diputació de Tarragona.
4.3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació núm. 4/2012 de la Relació de llocs de treball de l’exercici 2012.
4.4. Dació de compte del decret de la presidència 1-2012-1016 de data 26 d’abril de 2012, declarant definitivament aprovades les modificacions introduïdes a les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l'accés a places vacants de la plantilla de personal laboral i personal funcionari de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, aprovades pel Ple de data 24 de febrer de 2012.

5. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
5.1. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Fundació ”La Caixa” per al desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversitat al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

6. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI
6.1. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de les bases novena i dotzena de les reguladores del Pla d’Acció Municipal 2008-2011.

7. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
7.1. Proposta de resolució de les al·legacions presentades a la modificació de crèdit núm. 4 de la Corporació, exercici 2012 i proposta d’aprovació definitiva.
7.2. Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de taxes de la Diputació de Tarragona en relació als ensenyaments de les Escoles de Música i Conservatoris, i Escoles d’Art i Disseny.

8. ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
8.1. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de BASE-Gestió d’Ingressos.
8.2. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de BASE-Gestió d’ingressos.
8.3. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de la Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial d’espais esportius municipals de l’Ajuntament de l’Arboç.
8.4. Proposta d’acceptació de la delegació de facultats en matèria de gestió, encàrrec de gestió, i recaptació en període voluntari i període executiu de les sancions establertes a la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial de l’Ajuntament de Montblanc.
8.5. Proposta d’acceptació de la delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de l’Aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua de l’Ajuntament del Montmell.
8.6. Proposta d’acceptació de la revocació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la Taxa de la llar d’infants i de la Taxa de l’Escola de música de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
8.7. Proposta d’acceptació de la revocació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la Taxa de subministrament d’aigua i de la delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de l’Aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua de l’Ajuntament de Godall.

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 25 Maig, 2012 - 09:00
Adreça: 
Espanya