Convenis

Darrera actualització: 01/04/2019

Podeu consultar la relació dels convenis signats per la Diputació de Tarragona amb institucions o organismes amb les quals ha establert acords per dur a terme un objectiu d’interès comú.

Es detalla la següent informació dels convenis: títol, descripció de l'objecte i contingut, tipus, Unitat Gestora, Comissió Informativa, aprovació, data d'aprovació, data de signatura, import de la despesa (en cas de conveni amb contingut econòmic), termini de vigència, possibilitat de prorrogar i tipus de pròrroga.

En compliment de l’art. 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a les subvencions iguals o superiors a 10.000 euros, es publiquen les declaracions de les retribucions que han percebut els òrgans de direcció o administració de l’entitat sol•licitant durant l’any anterior . Podeu trobar aquesta informació, Retribució dels directius beneficiaris de subvencions, consultant els arxius de convenis a partir del 2015.

Galeria d'imatges