Coneixements de llengua castellana

Qui ha de declarar estar en possessió del coneixement de llengua castellana?

Han d’acreditar el coneixement de llengua castellana les persones aspirants estrangeres sempre que no siguin originàries de països en què el castellà és llengua oficial.

Com s’ha d’acreditar el nivell de coneixements de llengua castellana?

S’ha de disposar dels documents següents:

a) Certificat conforme s’ha cursat primària, secundària i batxillerat a l’Estat espanyol.

b) Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Què passa si no acredito estar en possessió del nivell de coneixements de llengua castellana?

S’haurà de realitzar la corresponent prova, essent necessari l’obtenció d’una qualificació d’apte per a continuar amb el procés. Tot i així, el certificat de nivell es pot presentar fins al mateix dia de la prova i s'estarà exempt de realitzar l'examen.

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua castellana:

a) les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en convocatòries anteriors de selecció de personal en què hi hagués establerta una prova de castellà del mateix nivell o superior a l’exigit en la convocatòria.

b) les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per la Diputació dins la mateixa oferta pública d’ocupació o dins de les dues ofertes públiques d’ocupació immediatament anteriors a aquella a què correspon la convocatòria.

Fins quan es pot presentar el certificat de coneixements de llengua castellana?

El requisit del certificat de coneixements de llengua castellana es podrà presentar, com a màxim, fins al moment d'inici de la prova, que serà el segon exercici de la convocatòria.

Galeria d'imatges