Coneixements de llengua catalana

Quins nivells de coneixements de llengua catalana cal tenir?

En les bases específiques de cada convocatòria estarà establert el nivell de català que s’exigeix, d’acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya.

Com s’ha d’acreditar els coneixements de llengua catalana?

S’ha de disposar o bé del títol acreditatiu del nivell corresponent o d’un certificat d’equivalència expedit per qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d’Innovació (en aquest certificat s’ha d’especificar clarament a quin nivell de català – B o C – corresponen els estudis realitzats).

Les equivalències les podeu trobar al següent enllaç http://www.gencat.cat/llengua/certificats

Cal que el títol figuri en aquesta llista d’equivalències perquè sigui vàlid; si no hi figura no es considera equivalent a cap certificat de la Secretaria de Política Lingüística.

Què passa si no acredito estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana?

S’haurà de realitzar la corresponent prova, essent necessari l’obtenció d’una qualificació d’apte per a continuar amb el procés. Tot i així, el certificat de nivell es pot presentar fins al mateix dia de la prova i s'estarà exempt de realitzar l'examen.

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana:

a) les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en convocatòries anteriors de selecció de personal en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la convocatòria.

b) les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per la Diputació dins la mateixa oferta pública d’ocupació o dins de les dues ofertes públiques d’ocupació immediatament anteriors a aquella a què correspon la convocatòria.

Fins quan es pot presentar el certificat de coneixements de llengua catalana?

El requisit del certificat de coneixements de llengua catalana es podrà presentar, com a màxim, fins al moment d'inici de la prova, que serà el primer exercici de la convocatòria.

Galeria d'imatges