Constitució d'una borsa de treball

Com es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball?

Es fa mitjançant resolució del diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació. Aquesta resolució es publica al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

On es publica una convocatòria de borsa de treball?

Les convocatòries de les borses de treball es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al web i al tauler d’anuncis de la Diputació.

On puc fer el seguiment del procés de constitució d'una borsa de treball? (llistes persones admeses, data proves i resultats)

El seguiment de tot els processos per a la constitució de borses de treball es pot fer al web de la Diputació de Tarragona http://www.diputaciodetarragona

Aquí trobareu l’anunci de la convocatòria que conté els requisits i les proves a realitzar, la data de publicació al BOP (amb l’enllaç corresponent), la sol·licitud, el termini per a la presentació de sol·licituds, les llistes de persones admeses i excloses, les dates de les proves, les notes dels exàmens, i totes aquelles qüestions relatives a la convocatòria. La mateixa informació la trobareu al tauler d’anuncis de la corporació.

Quan comença i acaba el termini de presentació de sol·licituds d’una borsa de treball?

El termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de constitució d’una borsa de treball comença l’endemà de la data de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

El termini acaba el dia assenyalat en el mateix anunci de la convocatòria de la borsa de treball.

Què s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud?

Currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple llevat del català i/o castellà que cal presentar fotocòpia compulsada, al Registre General de la Diputació de Tarragona.

Aquesta documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana, si escau, que pot presentar-se fins al moment de la realització de la prova de català i/o castellà.

Quan i com he de presentar els mèrits en una convocatòria de borsa de treball?

Els mèrits, mitjançant original o fotocòpia compulsada, s’hauran de presentar un cop s’hagi superat l’exercici establert en la convocatòria de borsa.

El termini per a la presentació dels mèrits és de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació dels resultats de l’exercici. S’han de presentar al Registre General de la Diputació de Tarragona.

Galeria d'imatges