Drets d’examen

Quan s’ha d’abonar la taxa per drets d’examen?

La taxa de drets d’examen, establerta en cada convocatòria, pot fer-se efectiva fins al mateix dia de la primera prova. Tot i així, es aconsellable efectuar el pagament al mateix moment en què es formalitza la sol·licitud.

Com puc realitzar el pagament de les taxes per drets d’examen?

La taxa es pagarà a la Tresoreria de la corporació:

A Tarragona: passeig de Sant Antoni, 100 (de 9 a 14 hores)
A Tortosa: carrer Montcada, 32 – Palau Climent (de 9 a 14 hores)

En el cas que la sol·licitud es presenti a:

a)  A les oficines de Correus amb sobre obert, amb l’objecte que a la capçalera del primer full del document que es vol enviar es faci constar el nom de l’oficina i la data, lloc, l’hora i minut de la seva admissió.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis de gran població a què es refereix l’art. 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

c)  A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

El pagament de la taxa es pot fer:

1) mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària al següent número de compte:

Entitat: Catalunya Caixa
Oficina: Portalet
Codi compte: 2013-3056-07-0210098938

2) Per gir postal o telegràfic.

Els comprovants de l’ingrés hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud.

Hi ha alguna exempció en les taxes per drets d’examen?

Sí.

D’acord amb la normativa vigent, estan exemptes del pagament de la taxa:

a)  Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent.

b) Les persones que figurin com a demandants de treball durant el termini, com a mínim, d’un mes anterior a la data de la convocatòria en què sol·licitin la seva participació.

Són requisits per gaudir de l’exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d’ocupació adequada ni s’hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

Per tal de gaudir de l’exempció, a més a més, del document acreditatiu de ser demandants de treball, cal que presentin un certificat que contingui els aspectes a què fa referència la lletra b).

Taula de preus

a) Grup/Categoria A1/A1L................................................... 30,00 €

b) Grup/Categoria A2/A2L................................................... 24,00 €

c) Grup/Categoria C1/C1L................................................... 18,00 €

d) Grup/Categoria C2/C2L.................................................. 12,00 €

e) AP/APL.................................................................................   6,00 €

No s’exigirà el pagament de la taxa per drets d’examen quan les proves de selecció vagin destinades a la creació de borses de treball, funcionarització o promoció interna.

Galeria d'imatges