Llistes de reserva

Com es creen les llistes de reserva?

Integren les llistes de reserva:

1. Les persones aspirants que provinguin d’un procés selectiu i no hagin estat proposades pel tribunal qualificador per al seu nomenament o contractació laboral fixa, sempre i quan hagin superat tots els exercicis de la fase d’oposició.

2. Aquelles persones que provinguin d’una convocatòria de borsa de treball i hagin superat els casos pràctics o qualsevol altra prova de coneixements.

Com funcionen aquestes llistes de reserva?

L’ordre dins la llista de reserva és en funció de la puntuació total obtinguda en el conjunt del procés selectiu o en el de la convocatòria de borsa de treball.

La vigència de les llistes de reserva és, amb caràcter general, de 5 anys. L’àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació pot prorrogar de forma expressa la vigència d’aquestes llistes.

Causes d’exclusió de les llistes:

Les persones integrants de les llistes de reserva en quedaran excloses pels motius següents:

 • La no presentació de la documentació exigida dins el termini establert.
 • La falsedat inicial o sobrevinguda d’algun dels requisits exigits per formar part de les borses de personal temporal o la falsedat dels mèrits al·legats.
 • La imposició d’una sanció per falta molt greu, o per més d’una falta greu en el termini de dos anys des de la primera falta greu.
 • Arribar a l’edat de jubilació forçosa, llevat que s’hagi prolongat voluntàriament la permanència en el servei actiu, d’acord amb el procediment establert.
 • La resolució que acordi el rendiment insuficient o la manca de capacitat del nomenat funcionari interí o contractat temporal.
 • En el cas d’informe desfavorable per part de la direcció del centre o cap del servei on treballa, prèvia validació del departament de Recursos Humans.

No serà d’aplicació el que s’estableix en els apartats anteriors d’aquest article, en cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la incorporació immediata com, per exemple, circumstàncies que posin en risc la salut.

Causes de modificació de l’ordre dins les llistes:

 • Per impossibilitat continuada i provada de contactar amb la persona aspirant per qualsevol dels mitjans que hagi fet constar per a la seva localització, passarà al darrer lloc de la borsa en què figuri.
 • Si en ser cridat en temps i forma per la corporació, l’aspirant renuncia a la proposta de contractació passarà a ocupar el darrer lloc de la borsa en què figuri.
 • En cap cas, el rebuig a una oferta de treball suposarà l’exclusió de la llista de reserva, sinó simplement el pas a la darrera posició.

Causes de suspensió:

La persona interessada pot sol·licitar, en el termini màxim de tres dies, la suspensió de la seva situació dins la llista de reserva corresponent en el moment en què se li faci l’oferta del lloc de treball a proveir, per alguna de les causes següents degudament justificada:

 • Incapacitat temporal.
 • Part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre a l’hospital a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir del permís corresponent. En cas de part, la mare també pot demanar la suspensió de la llista entre el període comprès entre el setè mes de l’embaràs i el moment del part.
 • Cura de fills/es menors de vuit anys, o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat que no es pot valer per si mateix fins que finalitzi la situació que motiva la sol·licitud. La suspensió per aquest motiu no pot ser inferior a un mes.
 • Defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies.
 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal, pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure.
 • Matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a l’oferiment d’una plaça o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents.
 • En aquests casos és farà la designació i el nomenament de la persona següent de la llista.
Galeria d'imatges