Presentació sol·licituds

Sol·licituds de participació 

Per prendre part en les convocatòries cal presentar un imprès normalitzat de sol·licitud d'admissió i el resguard conforme s’ha liquidat la taxa de drets d’examen, d’acord amb l’ordenança fiscal vigent en cada moment.

El pagament de la taxa no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud en la forma i terminis que s'estableixen més endavant. El pagament es pot realitzar i justificar des del moment de la presentació de la sol·licitud i fins al moment d'inici de la primera de les proves de la convocatòria.

Aquesta sol·licitud normalitzada es troba a disposició dels interessats en el Registre General de la corporació, i a la pàgina web de la Diputació de Tarragona: www.diputaciodetarragona.cat   o en la seu electrònica que en el seu moment s’habiliti.

Segons estableix l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, de 13 de desembre de 1999, les dades de caràcter personal subministrades pels/per les aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de la Diputació de Tarragona, seran objecte de tractament automatitzat pel departament de Recursos Humans de la Diputació de Tarragona, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant. Per tal d’exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els/les candidats/es hauran de dirigir-se al responsable del tractament que és la Diputació de Tarragona, Passeig Sant Antoni, número 100, de Tarragona.

Quan el sistema selectiu sigui el concurs oposició, amb la sol·licitud només s’han d’acreditar els requisits en els termes establerts a la base cinquena. L’acreditació dels mèrits es farà en el moment i en la forma a què fa referència la base sisena, apartat 6.2.

En el cas que el sistema selectiu sigui el concurs, l’acreditació dels mèrits es farà en el mateix moment de presentar la sol·licitud en els termes a què fa referència la base sisena, apartat 6.3.

Pagament de la taxa 

Mitjans de pagament 

El pagament de la taxa es pot fer efectiu:

a) A la tresoreria de la corporació, en el moment de presentació de la sol·licitud.

b) Mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària al següent compte corrent de Catalunya Caixa

Oficina: Portalet

Codi compte: 2013-3056-07-0210098938

c) Per gir postal o telegràfic.

Quan el pagament s'efectuï mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària o bé per gir postal o telegràfic, s'ha de fer constar com a remitent el nom i cognoms de l'aspirant, el número de la convocatòria, la data del lliurament i l'import corresponent, i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del resguard de la imposició.

Exempcions i bonificacions 

De conformitat amb l’article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, estan exempts del pagament de la taxa:

a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

b) Les persones que figurin com a demandants de treball durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de la convocatòria en què sol·licitin la seva participació. Són requisits per a gaudir de l'exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

Per tal de gaudir de l’exempció, a més a més del document acreditatiu de ser demandants de treball, cal que presentin un certificat que contingui els aspectes a què fa referència la lletra b).

Per altra banda, no s’exigirà el pagament de la taxa quan les proves de selecció vagin destinades a la creació de borses de treball, processos de funcionarització i promocions internes.

Efectes de l’incompliment de l’obligació 

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa, la no acreditació de l'abonament de la taxa corresponent o la no acreditació documental a efectes de l'exempció de pagament, fins al moment d'inici de la primera prova de la convocatòria, determina l'exclusió de l'aspirant.

Devolució de la taxa 

De conformitat amb l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, procedirà la devolució de la taxa per drets d’examen quan no es realitzi el seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu. Per tant, no procedirà cap devolució dels drets d’examen en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a l’interessat/la interessada.

Dependència a la qual s'han d'adreçar les sol·licituds 

La presentació de sol·licituds s'ha de realitzar en les oficines de Registre General de la Diputació de Tarragona o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb l’advertència que la Diputació de Tarragona no ha subscrit ni s’ha adherit a cap conveni ni sistema d’intercomunicació i integració de registres.

De conformitat amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals, les sol·licituds presentades a través de l’operador al qual se li ha encomanat la prestació del servei postal universal, s’ha de presentar en sobre obert, amb objecte que a la capçalera del primer full del document que es vol enviar es facin constar, amb claredat, el nom de l’oficina i la data, el lloc, l’hora i minut de la seva admissió. Aquestes circumstàncies han de figurar en el resguard justificatiu de la seva admissió.

Practicades les diligències indicades, el propi remitent ha de tancar el sobre, i l’empleat/da ha de formalitzar i lliurar el resguard d’admissió, la matriu del qual ha d’arxivar a l’oficina.

Els enviaments acceptats per l’operador al qual s’encomana la prestació del servei postal universal, seguint les formalitats previstes en aquesta base general, es consideren degudament presentats, als efectes previstos en l’article 38 de la Llei 30/1992.

Termini de presentació de sol·licituds 

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria juntament amb les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o al Butlletí Oficial de l'Estat, de l'extracte de la convocatòria.

Galeria d'imatges