Què vol dir personal funcionari de carrera?

 

El personal funcionari de carrera és aquell que, en virtut de nomenament legal, i fruit d’un procés de selecció està vinculat a una administració pública per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per al desenvolupament de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

Galeria d'imatges