Requisits d’accés als processos selectius

Què són els requisits d’accés per a ser admès en un procés selectiu?

Els requisits d’accés són aquelles condicions objectives que han de reunir les persones aspirants per a ser admeses en el procés selectiu. S’han de posseir en la data que fineix el termini de presentació de sol·licituds i són d’aplicació per a l’accés a l’ocupació pública tant del personal funcionari com laboral.

Els esmentats requisits figuren en les bases generals i en les corresponents bases específiques.

Quins són els requisits generals d’accés per a ser admès en un procés selectiu?

Per a ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en les convocatòries, les persones aspirants han de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents, amb les especificitats que s'assenyalen:

a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix el següent paràgraf.

Els/Les nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els/les espanyols/es a l’ocupació pública amb excepció d’aquells que directament o indirectament impliquin una participació en l’exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques.

Les previsions de l’apartat anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al o a la cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola i de les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als seus/seves descendents menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Les persones estrangeres a què es refereixen els apartats anteriors, així com les estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions de les persones espanyoles.

b) Edat: Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.

c) Capacitat: Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

d) Habilitació: No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’ocupació o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat/da o inhabilitat/da. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

e) Titulació: Posseir la titulació exigida en cada cas a les corresponents bases específiques.

En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, correspon a l’aspirant la seva acreditació, mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d'Educació.

f) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l'escala li poden ser encomanades.

g) Llengua catalana: Tenir coneixement de llengua catalana en el nivell establert per a cada cas en les bases específiques de la convocatòria respectiva.

h) Llengua castellana: Les persones aspirants estrangeres hauran d’acreditar un coneixement adequat de la llengua castellana. S’exceptuen aquelles originàries de països en què el castellà és llengua oficial.

i) Altres requisits: Aquells altres requisits que per les especificitats de la plaça s'indiquin en les bases específiques de cada convocatòria.

Quan ha de complir l’aspirant amb tots els requisits?

Els requisits s’han de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

S’exceptuen d’aquesta norma el certificat de coneixements de llengua catalana i castellana, que es poden obtenir i presentar fins a la data de la prova establerta en el procés selectiu.

Quin és el termini per esmenar la sol·licitud?

A partir del dia següent de la publicació, al Butlletí Oficial de la Província, de la resolució amb la llista provisional de persones admeses i excloses s’inicia un termini de 10 dies hàbils perquè qui hagi de fer alguna esmena o reclamació pugui presentar-la.

Galeria d'imatges