Sistemes selectius

Què és l’oposició?

L’oposició és un sistema de selecció competitiu que atorga una qualificació basada únicament en la valoració d’exercicis o exàmens, que poden tenir caràcter teòric o pràctic.

Què és el concurs?

El concurs de mèrits consisteix en la comprovació i la qualificació dels mèrits (antiguitat, formació,...) aportats per les persones aspirants i aplicant el barem establert en les bases específiques de cada convocatòria.

Els mèrits s’han d’haver obtingut abans de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Únicament en virtut de llei podrà aplicar-se, amb caràcter excepcional, aquest sistema per a la selecció de personal funcionari de carrera.

Què és el concurs oposició?

El concurs oposició consisteix en superar les proves corresponents a l’apartat de l’oposició i un cop superades aquestes es valoraran els mèrits aportats per les persones aspirants en els termes establerts en les bases específiques.

Constitueix el sistema normal de selecció.

Què vol dir torn lliure?

El torn lliure és aquell que permet l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix, mitjançant un procés selectiu públic, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació i pels sistemes de concurs, concurs oposició o oposicions lliures, en els quals s’ha de garantir el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Què vol dir torn promoció interna?

La promoció interna consisteix en l’ascens del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de la mateixa entitat local des de l’escala, subescala, classe i categories del grup inferior en què estigui integrat a la immediata del grup superior, mitjançant la superació de les proves selectives que es convoquin i produint la seva baixa en l’escala o subescala d’origen.    

Les places reservades al torn promoció interna també consten a l’oferta pública d’ocupació.

Què vol dir torn reservat a persones amb discapacitat?

El torn reservat a persones amb discapacitat és aquell en què només poden presentar-se persones que tinguin acreditada una discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Les persones que vulguin accedir per aquesta via han d’adjuntar en el moment de formalitzar la sol·licitud, i com a màxim abans de començar la primera prova, un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional de valoració i orientació de persones disminuïdes (EVO) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent sobre accés a la funció pública de les persones amb discapacitat.

Galeria d'imatges