Terminis presentació sol·licituds

Quan es poden començar a presentar les sol·licituds?

Les sol·licituds per prendre part en un procés selectiu es poden començar a presentar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Quan acaba el termini de presentació de les sol·licituds en un procés selectiu?

El termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en un procés selectiu acaba 20 dies naturals després del dia següent de l’última publicació.

És a dir, si es tracta de la selecció pel torn lliure de personal laboral acabarà als 20 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si es tracta de la selecció pel torn lliure de personal funcionari acabarà als 20 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat. Depenent de quina sigui l’última publicació.

Si es tracta de la selecció pel torn promoció interna de personal funcionari o laboral acabarà als 20 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Còmput de terminis

Quan els terminis s’assenyalin per dies s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del còmput els diumenges i els dies declarats festius.

Quan els terminis s’assenyalin per dies naturals (tots els dies) s’ha de fer constar en les corresponents notificacions o publicacions.

El còmput de terminis expressats en dies s’ha de realitzar a partir del dia següent al de la notificació o publicació de l’acte.

Galeria d'imatges