Elaboració i aprovació del pressupost 2019

Informació

Data actualització: 04/12/2018

La Diputació de Tarragona ha d’elaborar i aprovar les Bases d’execució del pressupost i el Pressupost General de la Diputació segons el marc legislatiu vigent.

Pressupost: resum gràfic

Els documents inclouen gràfics sobre el pressupost vigent tant de la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

Pressupost de la Diputació de Tarragona

  • Bases d'execució del pressupost [PDF]

Pressupost dels organismes autònoms

  • Bases d'execució del pressupost [PDF]
  • Bases d'execució del pressupost de BASE [PDF]

Annexos

Informes

Al·legacions al pressupost

El Pressupost General, integrat pels pressupostos de la Corporació i dels Organismes Autònoms, resta exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple; en el cas de no presentar-se’n cap en el termini assenyalat, s’entendrà definitivament aprovat.

  • Informe del registre general [PDF]