Indicadors de gestió econòmica

Informació

Darrera actualització: 07/06/2017

Les finances públiques comprenen els elements economicofinancers que permeten planificar i finançar les diverses actuacions que duu a terme una administració. Els indicadors financers permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació economicopressupostària de la Diputació de Tarragona.

Podeu consultar els següents indicadors financers:

 • Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/Drets nets reconeguts totals) (%)
 • Despesa per habitant (Obligacions netes reconegudes/Nº habitants (€)
 • Deute públic total incloent reintegrament de la participació dels tributs de l'estat (€)
 • Deute públic total sense reintegrament de la participació dels tributs de l'estat (€)
 • Endeutament per habitant (Passiu exigible (financer)/Nº habitants (€)
 • Endeutament relatiu (Deute Diputació/Ingressos corrents del pressupost incloent reintegrament de la participació de tributs de l'estat) (%)
 • Endeutament relatiu (Deute Diputació/Ingressos corrents del pressupost sense reintegrament de la participació de tributs de l'estat) (%)
 • Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants (€)
 • Inversió per habitant (Obligacions netes reconegudes Cap. VI i VII/Nº habitants (€)
 • Període mig de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) * 365/Drets reconeguts nets) (dies)
 • Període mig de pagament (Obligacions pendents de pagament * 365/Obligacions netes reconegudes) (dies)
 • Proporció que representa el Dèficit/Superàvit públic de la Diputació Provincial sobre els ingressos financers (%)
 • Superàvit/Dèficit per habitant (Resultat pressupostari ajustat/Nº habitants) (€)

Evolució dels indicadors economicofinancers

 • Evolució dels indicadors economicofinancers [PDF]

Indicadors economicofinancers anuals

 • Indicadors any 2018 [XLS]
 • Indicadors any 2017 [XLS]
 • Indicadors any 2016 [XLS]
 • Indicadors any 2015 [XLS]
 • Indicadors any 2014 [XLS]
 • Indicadors any 2013 [XLS]
 • Indicadors any 2012 [PDF]
 • Indicadors any 2011 [PDF]
 • Indicadors any 2010 [PDF]