Diputat delegat de Patrimoni

Informació

La delegació comprèn:

 • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 • La resolució dels assumptes següents:
  • Adjudicar els contractes patrimonials quan el seu valor estimat no superi els límits fixats en la normativa sobre contractes del sector públic pels contractes menors.
  • Incoar i resoldre els expedients de declaració de béns no utilitzables.
  • Acceptar donacions pures i simples de béns mobles.
  • Resoldre expedients de cessions temporals de béns patrimonials.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat