Diputat delegat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Informació

La delegació comprèn:

 • Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 • La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 • La presidència de la comissió de seguiment dels acords en matèria de personal, pla de treball i carrera.
 • La resolució dels assumptes següents:
  • Nomenar el personal funcionari i declarar la situació de jubilació
  • Peticions del personal referents a llicències, permisos, situacions administratives, Fons Social, etc.
  • Aprovar el Pla de formació corporativa.
  • Concedir i denegar ajuts per a realitzar cursos de formació, inclosa l'aprovació de les despeses que es derivin dels ajuts concedits.
  • Aprovar i concedir gratificacions i complement de productivitat.
  • Contractar el personal laboral i declarar la situació de jubilació.
  • Aprovar els convenis de pràctiques amb estudiants.
  • Aprovar les convocatòries de borses de treball.
  • Aprovar les llistes de persones admeses i excloses dels processos selectius, dels processos de provisió de llocs de treball i de les borses de treball.
  • Aprovar la composició dels tribunals qualificadors de les proves i de les comissions de valoració.
  • Resoldre els recursos d’alçada contra els actes administratius dels tribunals de selecció.
  • Resoldre els processos de provisió de llocs de treball.
  • Aprovar les adscripcions provisionals.
  • Aprovar les comissions de serveis.
  • Aprovar els encàrrecs de funcions.
  • Aprovar els expedients relatius a l’abonament de dietes i desplaçaments, pràctiques d’estudiants, assistència a tribunals, premis i jubilacions.
  • Aprovar tots els expedients relatius als diferents conceptes retributius a abonar mitjançant nòmina, incloses les bestretes.
  • Resoldre les peticions de reconeixements de serveis prestats.
  • Elevar propostes a la Presidència relatives a expedients disciplinaris.
  • Aprovar projectes vinculats a plans i tallers d'ocupació i  projectes d'ocupació i emprenedoria.
  • Aprovar la presentació de sol·licituds de subvencions a concedir per altres administracions públiques per als projectes de l'àrea.
  • Acceptar, renunciar, justificar i reintegrar les subvencions concedides pels projectes aprovats per altres administracions públiques.
  • Formular al·legacions i interposar recursos administratius en relació amb les subvencions concedides o denegades per altres administracions corresponents a projectes d'ocupació i emprenedoria.
 • La signatura, per autorització, del vistiplau dels certificats de serveis, de lloc de treball, etc. corresponents a l'àrea de gestió assignada.
 • La signatura, per autorització, de les actes de presa de possessió de personal en comissió de serveis.
 • La signatura, per autorització, de tota la documentació vinculada a les subvencions d'altres administracions públiques pels projectes aprovats (sol·licituds, justificacions, certificats, etc.).

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb els àmbits de gestió assignats.

Diputat delegat