Condicionament de la travessera de la Riba. Carreteres C-240z i TV-7044

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p03-2018_document_num_1._memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p03-2018_document_num_2._planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p03-2018_document_num_3._plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p03-2018_document_num_4._pressupost.pdf [PDF]p032018_tv-7044_la_riba.bc3 [BC3]
Expropiacions
p03-2018_annex_13._expropiacions.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la travessera de la Riba. Carreteres C-240z i TV-7044

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-7044
Al municipi de: 
La Riba
Comarca: 
L'Alt Camp
Termini d'execució: 
del 01/2020 al 10/2020