Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona. Any 2018

Termini d'execució: del febrer del 2019 al febrer del 2020

Documentació del projecte

Memòria i annexes
document_num_1_-_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
document_num_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
document_num_3_-_plec_preinscripcions.pdf [PDF]
Pressupost
document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]p04-mpct_2018.bc3 [BC3]
M

Dades de l'obra