Modificat núm. 1 del condicionament de les travesseres de la Secuita. Carreteres T-223 i TV-2231

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p07-2019._doc_num_1._memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p07-2019._doc_num_2._planols_br.pdf [PDF]
Plec de condicions
p07-2019._doc_num_3._plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p07-2019._doc_num_4._pressupost.pdf [PDF]
Títol: 
Modificat núm. 1 del condicionament de les travesseres de la Secuita. Carreteres T-223 i TV-2231

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2231
Al municipi de: 
La Secuita
Comarca: 
El Tarragonès
Termini d'execució: 
del 02/2019 al 02/2020