Modificat número 1 del condicionament de l'accés a Santa Oliva. Carretera TV-2128

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p01-2019_document_1_memoria_i_annexossa.pdf [PDF]
Plànols
p01-2019_document_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p01-2019_document_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p01-2019_document_4_pressupost.pdf [PDF]
Títol: 
Modificat número 1 del condicionament de l'accés a Santa Oliva. Carretera TV-2128

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2128
Comarca: 
El Baix Penedès
Termini d'execució: 
del 04/2018 al 04/2019