Reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona. Any 2017

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p07-2016_doc_num_1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p07-2016_doc_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p07-2016_doc_num_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p07-2016_doc_num_4_pressupost.pdf [PDF]
R

Dades de l'obra

Termini d'execució: 
del 08/2017 al 08/2018