Organització interna de la Diputació

L'organització de la Diputació de Tarragona es regeix pels acords plenaris i decrets de Presidència que per a cada corporació s'adopten a fi de definir l'organització del cartipàs corporatiu

La Diputació de Tarragona no disposa de reglament orgànic propi.

La seva organització es regeix pels acords plenaris i decrets de Presidència que per a cada corporació s'adopten a fi de definir l'organització del cartipàs corporatiu i, amb caràcter general, per les disposicions contingudes a la normativa aplicable: Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Els acords d'organització per a la Corporació 2015 – 2019 s'inclouen en l'Acta del Ple extraordinari de 28 de juliol de 2015, i inclouen:

 • Grups polítics
 • Règim de sessions del Ple
 • Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern
 • Vicepresidents: nomenament (Decret núm. 2015-002232 de 13.07.2015)
 • Diputats delegats: nomenament i delegació de competències (Decret núm. 2015-002234 de 13.07.2015)
 • Junta de Govern: nomenament de membres (Decret núm. 2015-002233 de 13.07.2015)
 • Règim de sessions de la Junta de Govern (Decret núm. 2015-002264 de 16.07.2015)
 • Delegació de competències del president a la Junta de Govern (Decret núm. 2015-002266 de 16.07.2015)
 • Comissions informatives: creació i composició
 • Delegació de la Presidència de les comissions informatives (Decret núm. 2015-002426 de 30.07.2015)
   
Galería de imágenes