Normativa pròpia de la Diputació de Tarragona

Darrera actualització: 13/11/2015

Àrea dels Serveis d’Assistència al Ciutadà

 • Reglament de funcionament del Museu d’Art Modern

Aprovació: Comissió de Govern 26 de gener de 1995
Publicació: BOP de Tarragona núm. 47 de 25 de febrer de 1995

 • Reglament regulador del servei de préstec en comodat d’exposicions itinerants als ajuntaments

Aprovació inicial: Ple 1 d’octubre de 2010
Publicació: BOP de Tarragona núm. 33 de 10 de febrer de 2011
Primera modificació: Ple 25 d’octubre de 2013
Publicació: BOP de Tarragona núm. 60 de 13 de març de 2014


Àrea del Servei d’Assistència Municipal

 • Reglament del Servei d’Assistència Lletrada als ajuntaments en els processos judicials

Aprovació inicial: Ple 26 d’abril de 1996
Aprovació definitiva: Ple 28 de juny de 1996
Publicació: BOP de Tarragona núm. 160 d’11 de juliol de 1996
Modificació (article 2.6): Ple 27 de febrer de 2004
Publicació: BOP de Tarragona núm. 55 de 6 de març de 2004
Modificació (articles 5 i 9): Ple 19 de desembre de 2014
Publicació: BOP de Tarragona núm. 44 de 23 de febrer de 2015

 • Reglament del Servei d’Assistència de Secretaria – Intervenció de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 25 d’octubre de 1996
Aprovació definitiva: Ple 20 de desembre de 1996
Publicació: BOP de Tarragona núm. 13 de 17 de gener de 1997

 • Reglament de l’eSAM del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 25 de maig de 2007
Publicació: BOP de Tarragona núm. 240 de 16 d’octubre de 2007

 

Àrea de Secretaria

 • Reglament d’ús de la llengua catalana a la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 28 de juny de 1996
Aprovació definitiva: 26 de setembre de 1996
Publicació text íntegre: BOP de Tarragona núm. 166 de 18 de juliol de 1996

 • Reglament de l’Arxiu de la Diputació de Tarragona i del patrimoni documental que l’integra

Aprovació inicial: Ple de 29 de desembre de 2000
Aprovació definitiva: Decret de Presidència de 27 de febrer de 2001
Publicació: BOP de Tarragona núm. 62 de 15 de març de 2001
Modificació (quadre de classificació): Ple d’1 de març de 2013
Publicació: BOP de Tarragona núm. 151 d’1 de juliol de 2013

 • Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 20 de desembre de 2004
Publicació: BOP de Tarragona núm. 38 de 16 de febrer de 2005
Primera modificació: Ple 23 de desembre de 2005
Segona modificació: Ple 28 de setembre de 2007
Tercera modificació: Ple 21 de desembre de 2011
Publicació: BOP de Tarragona núm. 49 de 28 de febrer de 2012

 • Reglament regulador del funcionament de l’Entorn de Publicació a Internet d’Activitats de Contractació – Perfil de Contractant de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 25 de juliol de 2008
Publicació: BOP de Tarragona núm. 221 de 24 de setembre de 2008

 • Reglament de creació del Registre Electrònic de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 19 de desembre de 2008
Publicació: BOP de Tarragona núm. 55 de 7 de març de 2009

 • Reglament de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 26 de febrer de 2010
Publicació: BOP de Tarragona núm. 126 de 2 de juny de 2010

 • Reglament de prestació de serveis d’administració electrònica de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 28 de maig de 2010
Aprovació definitiva: Ple 29 d’octubre de 2010
Publicació: BOP de Tarragona núm. 188 de 14 d’agost de 2010

 • Reglament per a l'establiment obligatori de la notificació electrònica a l'àmbit d'actuació de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 28 de novembre de 2014
Aprovació definitiva: Ple 27 de març de 2015
Publicació: BOP de Tarragona núm. 115 de 19 de maig de 2015

Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació

 • Reglament intern de funcionament i organització dels funcionaris de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: 30 d’abril de 2003
Aprovació definitiva: 27 de juny de 2003
Publicació: BOP de Tarragona núm. 156 de 8 de juliol de 2003

 • Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels empleats públics de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 30 de setembre de 2011
Aprovació definitiva: Decret 16 de desembre de 2011
Publicació: BOP de Tarragona núm. 2 de 3 de gener de 2012
Primera modificació: Ple 27 de setembre de 2013
Publicació: BOP de Tarragona núm. 284 d'11 de desembre de 2013

Àrea d’Intervenció

 • Reglament de gestió del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 30 de març de 2012
Publicació: BOP de Tarragona núm. 130 de 6 de juny de 2012

 • Reglament sobre el funcionament del registre de factures de la Diputació de Tarragona

Aprovació inicial: Ple 25 de gener de 2013
Publicació: BOP de Tarragona núm. 70 de 23 de març de 2013
Modificació: Ple 28 de novembre de 2014
Publicació: BOP de Tarragona núm. 25 de 31 de gener de 2015
 

Galería de imágenes