Ple corresponent al mes d'octubre de 2020

SECRETARIA GENERAL

1. Donar compte i ratificar el decret de la Presidència núm. 2020-0003867, de 26 d'octubre de 2020, pel qual es resol establir la celebració a distància, per mitjans electrònics i telemàtics, de les sessions dels òrgans col·legiats de la Diputació de Tarragona, durant la situació d'estat d'alarma a partir del 25 d'octubre de 2020.

2. Aprovar l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 25 de setembre de 2020.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

3. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 3347 al núm. 3815 de l'any 2020.

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

4. Designar representant dels ens locals en el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

5. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal interí contractat a l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa per desenvolupar una segona activitat privada.

6. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix, adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, per realitzar l’activitat artística de director de la Banda Unió Musical de Tarragona.

7. Resoldre la petició de compatibilitat de personal eventual de confiança per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix adscrit a BASE-Gestió d'Ingressos per desenvolupar una segona activitat privada.

9. Aprovar les normes de formació dels empleats i empleades de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

10. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de data 8 d’octubre de 2020 de destinar els fons addicionals a una productivitat pels empleats i empleades de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per la seva especial dedicació en el desenvolupament de les seves funcions durant la situació de teletreball establerta com a conseqüència de la pandèmia originada per la COVID-19.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

11. Aprovar la modificació del preu públic de la XVII Jornada de Pedagogia de l'Art i Museus.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

12. Aprovar l'adhesió de la Diputació de Tarragona a la Declaració de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

13. Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TV-7002, de Vimbodí a Poblet, tram: PK 0+700 a la T-700, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.407.430,81 euros, declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats.

14. Aprovar definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i TV-7222 a Vilallonga del Camp, amb un pressupost d’execució per contracta de 852.808,97euros, declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

15. Aprovar la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de la Corporació per a l'exercici 2020.

16. Aprovar les normes reguladores dels preus públics de la Diputació de Tarragona per a l'any 2021.

17. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2020-0003801, de 21 d'octubre de 2020, d'aprovació de l'amortització extraordinària de préstecs d'acord a l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

18. Aprovar la desafectació del pis propietat de la Diputació de Tarragona, situat a l’Av. Prat de la Riba, 37, 3r. 1a. de Tarragona.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

19. Aprovar la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de BASE-Gestió d’Ingressos per a l’exercici 2020.

20. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació i inspecció de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores, de la recaptació en període voluntari de les Contribucions especials i les Quotes d’urbanització, de la recaptació en període executiu de les multes coercitives, acceptar l’especificació de la delegació de la recaptació de les taxes i preus públics i acceptar la revocació de la recaptació en període executiu de la taxa per llicències urbanístiques i del preu públic sobre la prestació de serveis de l’Ajuntament d’Altafulla.

21. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les multes i sancions de l’Ordenança municipal de tinença d'animals domèstics o de companyia de l’Ajuntament de l’Argentera.

22. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic per reintegrament d’ingressos i de les multes coercitives de l’Ajuntament de Cabra del Camp.

23. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de multes i sancions de l’Ordenança reguladora de convivència ciutadana i bon ús dels espais públics de l’Ajuntament de Nulles.

24. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa del cementiri i de la recaptació en període executiu de l’Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça) de l’Ajuntament de Querol.

25. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic (costes judicials, danys contractuals, expedients de responsabilitat patrimonial i reintegrament d’ingressos) de l’Ajuntament d’Ulldecona.

MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

26. Moció que presenta el grup de Ciutadans a la Diputació de Tarragona per instar a l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona perquè compleixi amb l'acord d'aprovació de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per l'àmbit de l'antic preventori de la Savinosa.

27. Moció que presenta el grup Socialista al Ple de la Diputació de Tarragona per fomentar l'activitat industrial.

28. Moció que presenta el grup Socialista al Ple de la Diputació de Tarragona per reclamar ajudes a la Generalitat a fons perdut per al sector de la restauració.

PRECS I PREGUNTES

Información

Día y hora: 
Viernes, 30 Octubre, 2020 - 10:00
Dirección: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
Tarragona
  Tarragona
España
Municipio: 
Tarragona