Ple corresponent al mes de novembre de 2020

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 30 d'octubre de 2020.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 3816 al núm. 4256 de l'any 2020.
 

3. Donar compte del decret de Presidència núm. 2020-0004000, de 3 de novembre de 2020, de nomenament de personal eventual de confiança.
 

4. Donar compte del decret de Presidència núm. 2020-0004053, de 5 de novembre de 2020, de cessament de personal eventual de confiança.
 

5. Donar compte del decret de Presidència núm. 2020-0004216, de 17 de novembre de 2020, de revocació d’encàrrec específic.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

6. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari interí de l’Organisme Autònom BASE- Gestió d’Ingressos, per desenvolupar una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la UOC durant el curs acàdemic 2019-2020.
 

7. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari interí, adscrita a la unitat d’e-Administració de l'Àrea del SAM, per desenvolupar una segona activitat com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili durant el curs escolar 2019-2020.
 

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal, adscrita a la unitat d'Accés i Interoperabilitat d'Aplicacions Informàtiques de l'Àrea de TIC, per desenvolupar una segona activitat com a consultora (professora col·laboradora) a la UOC durant el segon semestre del curs acadèmic 2019-2020.
 

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral interí, adscrit a l'Escola d'Art i Disseny de Reus, per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili durant el curs acadèmic 2020-2021.
 

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari interí de l’Organisme Autònom BASE- Gestió d’Ingressos, per desenvolupar una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la UOC durant el curs escolar 2020-2021.
 

11. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal, per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a terapeuta global.
 

12. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix, per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com advocat.
 

13. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari interí, adscrita a la unitat d’e-Administració de l'Àrea del SAM, per desenvolupar una segona activitat com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili durant el curs escolar 2020-2021.
 

14. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal adscrit a l'Escola d'Art i Disseny de Reus, per desenvolupar una segona activitat per compte propi, prestant els seus serveis com a realitzador d'audiovisuals i per la seva participació com a soci administrador a una empresa.
 

15. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera, adscrit a l'Organisme Autònom BASE-Gestió d'ingressos, per a desenvolupar una segona activitat prestant els seus serveis com a regidor de l'Ajuntament de Tortosa.
 

16. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix, adscrit a la unitat d'Aplicacions Informàtiques de l’Àrea de TIC, per desenvolupar una segona activitat com a consultor (professor col·laborador) a la UOC durant el primer semestre del curs acadèmic 2020-2021.
 

17. Aprovar inicialment la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2021.
 

18. Aprovar la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2021.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

19. Modificar la subvenció regulada en el Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023) i aprovar la redistribució dels imports de les aplicacions pressupostàries.
 

20. Aprovar el Conveni per a la gestió informatitzada del Padró d'habitants.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

21. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, i la Diputació de Tarragona, per a l’execució i el finançament de les millores en la vialitat de la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Tarragona.
 

22. Resoldre el recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 25 de setembre de 2020, pel qual s’aprova definitivament el Projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes, es declara la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, s’inicia l'expedient d'expropiació forçosa, s’aprova inicialment la relació de béns i drets afectats i es sotmet aquesta relació a informació pública.
 

23. Donar compte de la interposició del recurs ordinari núm. 65/2019 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, i de l’acumulació del recurs ordinari 447/2019 del mateix Jutjat en el recurs ordinari 65/2019.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I ECONOMIA

24. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la Corporació i els seus Organismes Autònoms. 3r trimestre 2020.
 

25. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 3r trimestre 2020.
 

26. Aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació i els seus Organismes Autònoms per a l’exercici 2021.
 

27. Aprovar l'expedient de declaració de parcel·la sobrera de la parcel·la 95, polígon 1, de Santa Oliva.
 

28. Aprovar la rectificació anual de l'Inventari General de la Diputació de Tarragona corresponent a l'exercici 2019.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT I TIC

29. Derogar les Bases Específiques Reguladores del cofinançament de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’altres ens locals de les comarques i universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya- DGAPH per a PECT del FEDER, de l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

30. Aprovar els límits de les operacions de tresoreria de l'organisme autònom BASE-Gestió d'Ingressos per a l’exercici 2021.
 

31. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
 

32. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i inspecció de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores, de la recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic (costes judicials, danys contractuals, expedients de responsabilitat patrimonial i reintegrament d’ingressos) i de les multes coercitives i les sancions per infraccions urbanístiques i acceptar la revocació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari, en període executiu i la inspecció dels preus públics de l’Ajuntament de Godall.
 

33. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de l’Ajuntament de Maspujols.
 

34. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de les sancions per infraccions de l'ordenança per a la tinença d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos de l’Ajuntament de la Palma d’Ebre.
 

35. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
 

36. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari, en període executiu i la inspecció de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol.
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

37. Declaració institucional del Ple de la Diputació de Tarragona sobre el tercer fil ferroviari i la defensa d'un model de transport segur, sostenible i eficient.
 

PRECS I PREGUNTES

Información

Día y hora: 
Viernes, 27 Noviembre, 2020 - 10:00
Dirección: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
España
Municipio: 
Tarragona