Casa del Carrer Ample núm. 1

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ginestar

Adreça: C/ Ample, 1

Descripció:
Edifici cantoner de planta rectangular de planta baixa i dos pisos amb un accés d'arc de mig punt.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: segles XIX-XX

Localització: Dins del nucli urbà de Ginestar

Descripció:

La casa del c/ Ample, 1 és un gran edifici de planta rectangular de dos nivells d'alçada, on podem trobar la planta baixa, i dos pisos. La coberta és plana i s'utilitza com a terrat. La portalada principal és d'arc de mig punt amb les impostes decorades, mentre que la resta d'obertures són quadrades. Les finestres de la planta baixa són balconeres mentre que al primer pis els finestrals, emmarcats en pedra, tenen sortida a balcons exempts, amb llosanes motllurades sostingudes per mènsules decorades i baranes de ferro treballat. D'aquesta façana destaca el balcó cantoner amb balustrada de pedra. Les llindes dels finestrals estan decorades amb dues petites mènsules i un cordó floral que les uneix. Damunt la porta d'accés es troba una tribuna poligonal sostinguda per mènsules decorades i rematada per un balcó al nivell del segon pis. Les finestres del segon pis són de mides més reduïdes i presenten emmarcaments arrebossats, decorats amb esgrafiats vegetals. Remata l'edifici una cornisa motllurada sobre la que s'assenta una balustrada de pedra correguda.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Ample, 1

Telèfon: 977 409 005 Ajuntament

Fax: 977 409 389 Ajuntament

Lloc web: http://www.ginestar.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.ginestar@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.042093], [0.632958]