Carrer de la Taleca

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Montsià

Municipi: Godall

Adreça: C/Taleca

Descripció:
Pel topònim i l'estructura que presenta el carrer de la Taleca sembla que podria tenir una certa antiguitat. Les cases, situades a banda i banda, es caracteritzen per està articulades normalment amb dos pisos, tot i que algunes també consten golfes. També destaca el pont situat a la meitat del carrer.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Espais de comunicació. Carrer.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII-XIX

Localització: Es troba a la part alta del poble, a l'altra banda de Villallarga.

Descripció:

Aquest carrer té 2,5 m d'amplada mitjana i 15-20 m de llargada. Les cases edificades a banda i banda presenten unes característiques uniformes: normalment s'articulen en dos pisos, algunes amb golfes. Normalment a la planta baixa, la porta, el brancals i la llinda són de pedra; el segon pis amb balcó o finestres, i com a coronament un petit ràfec de teula àrab. Aquests edificis estan bastits amb maçoneria emblanquinada. Aproximadament al mig del carrer hi ha un pont elevat de pas d'una casa a l'altra, recolzat damunt d'un sòcols de pedra a cada costat, bastit amb cabirons de fusta i pedra petites superiors amb una barana a la part superior, en forma de ziga-zaga, feta de rajoles planes.

Notes històriques:

El nom del carrer i la seva estructura fan pensar en una certa antiguitat, però no hi ha cap data que ho confirmi. Cal destacar també el pont que present una estructura molt curiosa, perquè normalment només s'han conservat els sòcols. El 1991, es va substituir totalment per biguetes semi resistents, revoltons ceràmics i totxos perforats.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Carrer

Adreça: C/Taleca

Telèfon: 977 738 018

Fax: 977 738 225

Lloc web: http://www.godall.cat

Adreça electrònica: ajtgodall@gmail.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.656088], [0.469702]