Castell i muralla d'Horta de Sant Joan

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Terra Alta

Municipi: Horta de Sant Joan

Adreça: Nucli antic de la vila

Descripció:
Recentment s'ha publicat un estudi, segons el capbreus de la població, en el que es distingeixen dos recintes ben diferenciats a la vila d'Horta de Sant Joan: el recinte del Castell i el recinte de la muralla.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell i muralla.

Datació: Segle IX-XII

Localització: Nucli urbà

Descripció:

A través d'un estudi realitzat recentment, a partir de la informació que aporten els capbreus de la població, es distingirien dos recintes ben diferenciats que correspondrien al castell i a la muralla. El castell es localitzaria a la part més elevada del poble on antigament hauria un "hisn" musulmà. El contorn del castell cristià podria coincidir amb el de l'"hisn", del que podria haver aprofitat algun elements. Es coneix que posseïa una muralla de tancament amb nou bestorres i una torre de planta circular situada a l'interior del recinte, a la part més alta. A l'interior hi havia una capella. L'any 1706 es destrueix el castell i només queda la torre que, posteriorment, l'ant 1771, també es destrueix. El contorn de la muralla que tancava el recinte es localitzaria a les parets mitgeres de les cases que trobem als carrers Moragrega i Grau. No es conserven restes visibles del castell, actualment, els murs i estructures estarien en el subsòl o integrades en les actuals edificacions. Envoltant l'antic nucli del castell, i segons s'especifica en la documentació del segle XVII, sembla que hi hauria hagut un segon recinte corresponent a l'Albacar de l"hisn" andalusí. El contorn d'aquest recinte es podria demarcar resseguint la línia del darrera dels edificis del carrer Bonaire, i continuant el traçat cap a l'actual carrer d'Esteve Messeguer. La muralla medieval de tancament de la vila d'Horta de Sant Joan es localitzaria en la banda de sud de la població. L'hipotètic recorregut d'aquesta muralla es podria traçar resseguint la part posterior de les cases de la banda est del carrers dels Cavallers (actual santa Anna), i dels carrers Hospital, Bonaire, Mig (actual Picasso), i Baix. De la resta de trams de la muralla se'n conservaria algun possible tram per la banda de les façanes posteriors de les cases del carrer de Baix (núm. 34, 26 i 30), tram que es creu que correspon a la muralla baix medieval. Pel que fa a la ubicació dels portals vindria determinada per les principals vies d'entrada al poble, existint notícies de sis portals i la seva possible ubicació: el portal d'en Gilet, dels Angelets o de l'Hospital (situat a l'extrem del carrer Hospital); el portal de Santa Maria o de na Carbona (a l'extrem dels carrers Baix, Picasso i Santa Anna); el portal d'en Torres (a la confluència dels carrers Comanda i Bonaire), i els altres 3, portal de n'Asnar, el Portalet i la portella de la baixada del Tambor, dels quals és més difícil precisar la ubicació. També es creu que la casa Pujol, per la seva forma, pot correspondre a una torre de defensa.

Aquesta proposta de recinte, està per determinar, però sempre tenint en compte que qualsevol resta que aparegui d'aquesta muralla està protegida.

 

Notes històriques:

No es coneix la fundació d'Horta, però es creu que la vila deu els seus orígens als alarbs tortosins. La primera notícia que existeix del llogaret i del castell és de l'any 1153,i apareix  al document de donació del castell de Miravet a l'orde del Temple. L'any 1165 el rei Alfons El Cast atorga la primera carta de poblament de la Terra Alta, segons els furs de Saragossa, i en aquest mateix document el rei es reserva el castell. El 1166 la casa de Montcada posseïa el castell, i el 1182 va passar, definitivament,  a mans del templers definitivament. El castell va ser la seu de la comanda templera d'Horta als seus inicis, i es va documentar a l'any1193. L'últim dels elements que integraven el castell, la torre mestra, va ser enderrocada el 1771. La comanda d'Horta va seguir una evolució paral·lela a la resta de possessions de l'orde a la contrada, i va passar a mans del hospitalers el 1317, els quals van ser propietaris fins al segle XIX.

 

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: altres

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

VILA CARABASSA, J.M. Estudi històric sobre el procés de formació del nucli antic d'Horta de Sant Joan (Inèdit). p.196. Estudi encarregat en 2008 per la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge..

VVAA. Catalunya Romànica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S.A., 1997.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Nucli antic de la vila

Telèfon: 977 435 005 Ajuntament

Fax: 977 435 407 Ajuntament

Lloc web: http://www.hortadesantjoan.cat

Adreça electrònica: aj.horta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.954680], [0.316044]