Muralla de Valls

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: Centre històric de Valls

Descripció:
La muralla de Valls envoltava els dos nuclis existents: la Vilaclosa i el nucli de Santa Anna.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Muralla

Estil: Obra popular

Datació: 1363-1381

Localització: Al centre del nucli urbà de Valls

Descripció:

Les restes de la muralla del segle XIV se situa a la cara interna de les cases que actualment donen al carrer Muralla de Sant Antoni (tancament nord), Muralla de Sant Francesc i Muralla del Carme (tancament sud), Muralla del Castell (tancament est), Muralla del Portal Nou i plaça del Portal Nou (tancament oest).

Es conserven en alçat restes de la muralla al carrer de la Muralla de Sant Antoni, 2 i al carrer de Sant Francesc, 114 i en altres punts de la ciutat. La muralla de Valls era un mur d'1,40 metres d'amplada que s'anava reduint a mesura que guanyava alçada. Estava construït amb pedra lligada amb morter fins als dos metres d'alçada i a partir d'aquest punt aixecaven el mur amb tàpia de terra. Adossat a la cara interna del mur, a uns 5,50 metres d'alçada, hi havia el pas de ronda o andador construït amb fusta. El mur quedava rematat amb merlets.

Al llarg del traçat de la muralla, cada 45 metres aproximadament, hi havia 32 torres de planta quadrada (d'uns 5x5 metres), adossades al mur. Mentre que el mur feia uns 7,50 metres d'alçada, les torres feien entre 11 i 13 metres.

A la muralla s'obrien 5 portals: el del Castell, el d'en Berenguer de Llobets, el del Carme, el del Portal Nou i el de Sant Antoni. Els portals estaven flanquejats per dues torres, excepte el portal del Castell que ocupava la part baixa d'una torre. Hi havia un portal secundari, conegut com el d'en Vernet, que no tenia torres i que va ser paredat al segle XV.

Davant de la muralla i seguint tot el seu traçat s'havia excavat el vall. Entre la cara interna de la muralla i les cases hi havia un espai de separació conegut com a "andador de baix" i posteriorment com a carrer del Mur. Al fons del solar situat al número 2 del carrer de la Muralla de Sant Antoni es conserva un pany de mur i part d'una torre de la muralla. En aquest tram hi havia un fort desnivell que es va salvar amb la construcció esglaonada del mur, de manera que quan el sòcol del mur per la cara externa de la muralla queda a 1 metre de la cota de carrer, s'augmentava l'alçada uns 2 metres. En les restes conservades hi ha dos esglaons constructius, un d'ells és visible i l'altre es dedueix. La fonamentació es recolza directament sobre la roca i els paraments són atalussats. A l'angle nord-est del solar hi ha un morrió de roca, que es troba parcialment desmuntat, i que correspon al parament extern de la Torre del carrer de Mur, també coneguda com Torre d'en Berengure Veya o la Torre Sobirana. El carrer del Mur, que queda a l'altre banda del solar, és una fossilització de l'andador de baix. Al carrer de Sant Francesc número 114 es conserva una de les antigues torres de defensa; l'edifici en qüestió presenta una planta rectangular amb tres dels seus quatre costats amb façana.

El costat meridional dóna al carrer Muralla de Sant Francesc, el costat septentrional al carrer de Sant Francesc, al costat oriental al carrer de Sant Antoni i al costat occidental es troba adossat al número 112 del carrer de Sant Francesc.

L'any 2003 es va realitzar un estudi arqueològic per corroborar la possibilitat que un dels murs de l'immoble pertanyés a les restes de la muralla medieval del Valls, i concretament del Portal d'en Llovets, que va corroborar l'existència d'aquesta. Es realitzà un sondeig d'excavació a la planta baixa de l'edifici que permeteren la identificació de la cantonada sud-est d'una torre de la muralla, realitzada amb carreus de diverses mides de gres vermell i calcària, col·locats com a reforç d'un mur de formigó de calç. El sondeig permeté localitzar un potent mur de fonamentació de calç i pedres just a l'entrada de l'edifici. La tècnica constructiva present en els murs de l'edifici (carreus, alçat de tàpia del segon pis) confirmà la presència de la torre medieval. L'any 2010 es van fer uns treballs arqueològics en el sòl dels habitatges emplaçats al carrer Tomàs Caylà i de l'Església que han permès certificar l'existència de restes de la base de la muralla.

Notes històriques:

La vilaclosa de Valls va néixer en una cruïlla de camins, als peus de l'església parroquial de Sant Joan Baptista. A la segona meitat del segle XIII l'antiga vilaclosa i les àrees de creixement d'aquesta van quedar protegides per una primera muralla, coneguda com a el Mur Vell (als carrers Peixateria, dels Metges, Muralla de Sant Antoni i del Mur).

D'aquesta muralla no es conserva cap resta perquè es va enderrocar per tal d'aprofitar els seus materials en la construcció d'una nova muralla, al segle XIV, que agrupava els dos nuclis existents: la Vilaclosa i el nucli de santa Anna, associat amb el castell.

El clos de les noves muralles agafava, a partir del Castell, entre el Portal del Castell i Sant Roc, continuava per la baixada de l'Església fins al Portal de Sant Antoni (construït el 1380), seguia fins al Portal Nou (1374) i el carrer del Carme (1371) on hi havia el portal d'aquest nom; d'allà fins a Sant Francesc, on hi havia el portal d'En Llobets (1375), i continuava fins al Castell.

La nova muralla es va bastir per ordre del monarca Pere III, en plena guerra entre la corona d'Aragó i el regne de Castella. Les obres de construcció anaren a càrrec de les estructures de govern municipal (els jurats i els consells general i especial), sota el control de l'arquebisbe de Tarragona. Es va construir entre el 1363 i el 1381.

La funció de la muralla es va mantenir fins el segle XVIII però a mitjan aquell segle es començaren a aixecar edificis a l'espai que ocupa el vall, mentre que moltes torres es convertiren en habitatges o es van ensorrar. En els darrers anys del segle XIX o a principis del XX, els edificis que ocupaven el número 2 de la Muralla de Sant Antoni foren substituïts per un edifici industrial que només disposava de baixos. Durant la Guerra Civil els treballadors de la fàbrica van construir dos refugis antiaeris dins de l'edifici. A principis del segle XXI es va enderrocar aquesta fàbrica la qual cosa va deixar a la vista un fragment de la muralla

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

SECALL, G.. El carrer de la Vilaclosa i els seus voltants. Cultura. Valls: Associació d'Alumnes i Ex-Alumnes de l'Escola del Treball de Valls, 1980. Maig. 

AMAT I SANS, E. MURILLO I GALIMANY, F.. La construcció de les muralles de Valls, finals del segle XIV.. Propera publicació a mans de l'IEV, Valls.

El Mur. Cultura. Valls: 1979. Octubre-Desembre.

Notícies sobre els voltants del Portal Nou. Cultura. Valls: 1981. Juny - Juliol.

Els carrers de Valls,. Valls: E. Castells, 1974.

ALIENDE GARCIA, P.; [et al.]: Memòria d'intervenció arqueològica al carrer Sant Francesc núm. 114 Valls (Alt Camp). Març 2003

BENET ARQUÉ, C.: Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al solar del núm. 2 de la Muralla de Sant Antoni Valls. 2005.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

L'Ajuntament oferí als veïns la possibilitat d'adquirir-ne el tros frontal que correspongués a cada casa, condicionat al retrocés de la façana corresponent de la mateixa casa pel que fa al raval de Sant Antoni (les cases donaven també a l'esmentat raval). Però encara queden cases sense enretirar.

Adreça: Centre històric de Valls

Telèfon: 977 636 003 (Ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.283251], [1.246469]