Ple corresponent al mes de febrer de 2020

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 31 de gener de 2020.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 251 al núm. 586 de l'any 2020.

3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2020-0000321, de 31 de gener de 2020, de nomenament de personal eventual de confiança.

4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2020-0000361, de 6 de febrer de 2020, de nomenament de personal eventual de confiança.

5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2020-0000363, de 6 de febrer de 2020, de nomenament de personal eventual de confiança.

6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2020-0000447, de 13 de febrer de 2020, de delegació de competències de la Presidència a diputats i diputades.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

7. Donar compte del nombre de llocs de personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent al mes de gener de 2020.

8. Donar compte de l'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2020.

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral interí, adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per a exercir una segona activitat com a professor de música a l'Escola Municipal de Música d'Alcanar.

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per desenvolupar una segona activitat per compte d'altri prestant els seus serveis com a professor de trombó per la societat musical La Lira Ampostina.

11. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix, adscrit a l'Escola i Conservatori de Reus, per a exercir com a professor de violoncel a l'Escola Municipal de Música de Montblanc.

12. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral interí contractat a l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona per desenvolupar una segona activitat privada a l’empresa Trànsit Projectes.

13. Esmenar l'acord del Ple de data 29 de novembre de 2019, d'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2020, en relació a la inclusió de les taules retributives.

14. Aprovar els increments retributius de l'exercici 2020 derivats del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

15. Ratificar l'acord de la Mesa de Conveni Col·lectiu relatiu a les taules retributives del personal laboral i modificar diferents articles del 8è Conveni.

16. Ratificar l'acord de la Mesa de Pacte de Condicions del personal funcionari relatiu a les taules retributives del personal funcionari i modificar diferents articles del 3r Pacte.

17. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de data 6 de febrer de 2020 relatiu al Pla de racionalització 2020, i determinar les persones que s'hi inclouen.

18. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 6 de febrer de 2020 relatiu a les normes del Fons de Productivitat del personal docent i de suport a la docència per al curs escolar 2019-2020.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

19. Aprovar el preu públic de la XVII Jornada de Pedagogia de l'Art i Museus.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

20. Aprovar el Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023).

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

21. Aprovar la convocatòria per l’aixecament d’actes prèvies a l’ocupació de finques afectades per l’execució del Projecte “Condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del Camp. Variant d’Almoster”.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

22. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 4t trimestre 2019.

23. Donar compte de l'aprovació del Pla anual de control financer de la Diputació de Tarragona, dels seus organismes autònoms i altres ens dependents, exercici 2020.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

24. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic per costes judicials de l’Ajuntament de Rasquera.

25. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació dels ingressos propis de dret públic de la Comunitat de Regants de la Mina Alqueria de Riudoms.

26. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació de la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de cementiri i la taxa d’ocupació de la via pública amb guals de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d’Almos.

27. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació de les quotes de conservació urbanística de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la Urbanització “Roc de Sant Gaietà” de Roda de Berà.

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 28 Febrer, 2020 - 10:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general