Ple extraordinari del dia 16 de juliol de 2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE 16 DE JULIOL DE 2019

 

1. Dació de compte de la constitució dels grups polítics de la Diputació de Tarragona i de la designació de portaveus.

2. Dació de compte del Decret de Presidència del nomenament de Vicepresidents de la Diputació.

3. Dació de compte del Decret de Presidència del nomenament dels membres de la Junta de Govern.

4. Dació de compte del Decret de Presidència núm. 2019-2677 de data 04 de juliol de 2019 de nomenament transitori de personal eventual de confiança o assessorament especial.

5. Dació de compte del Decret de Presidència de designació del President de l'Organisme Autònom de BASE-Gestió d'Ingressos.

6. Dació de compte del Decret de Presidència de designació del President de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme.

7. Proposta de la Presidència relativa a la periodicitat de sessions del Ple.

8. Proposta de creació de comissions informatives i especials i composició de les mateixes.

9. Proposta d'aprovació de la composició dels Consells Rectors dels Organismes Autònoms BASE-Gestió d'Ingressos i Patronat de Turisme.

10. Proposta d'aprovació de les normes reguladores de l’aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de Tarragona.

11. Proposta d'aprovació del règim de dedicació i establiment del règim de retribució dels membres electes de la Diputació de Tarragona.

12. Proposta d'aprovació del marc general del personal eventual per al mandat 2019-2023.

 

Informació

Dia i hora: 
Dimarts, 16 Juliol, 2019 - 09:30
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general