Ple extraordinari del dia 2 d'agost de 2019

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovació de l'acta de la sessió constitutiva de la Corporació de data 2 de juliol de 2019.

2. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter extraordinari el dia 16 de juliol de 2019.

PRESIDÈNCIA

3. Dació de compte del canvi de denominació del grup polític PSC-PM per PSC-CP i de la designació de la secretària del grup.

4. Dació de compte dels decrets de Presidència núm. 2019-0002858 de data 19 de juliol de 2019 de delegació de competències a diputats i núm. 2019-0002945 de data 24 de juliol de 2019 d'esmena d'errades.

5. Dació de compte del decret de Presidència núm. 2019-0002817 de data 18 de juliol de 2019 de nomenament transitori de personal eventual de confiança.

6. Dació de compte del decret de Presidència núm. 2019-0002932 de data 24 de juliol de 2019 de determinació nominativa dels membres electes de la Corporació que han de desenvolupar els càrrecs en règim de dedicació exclusiva, parcial o assistències i del seu règim segons escrits dels grups polítics i declaracions responsables dels diputats.

7. Dació de compte de la designació dels membres dels consells Rectors dels Organismes Autònoms BASE-Gestió d'Ingressos i Patronat de Turisme.

8. Proposta de la Presidència d'aprovació de la modificació de l’àmbit de gestió de diverses comissions informatives i dació de compte de la designació dels membres de les diferents comissions informatives permanents i especials.

9. Proposta de la Presidència relativa a la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern.

10. Proposta de la Presidència relativa a la modificació puntual del Marc General del Personal Eventual pel mandat 2019-2023 i aprovació d'un Text refós.

11. Proposta de designació de representants corporatius de la Diputació en institucions i participacions externes.

12. Proposta de modificació de l’Acord del Ple de data 16-07-2019, que aprova el règim de retribució dels membres electes de la Diputació de Tarragona, en relació amb la retribució dels càrrecs de Presidència de Grup i de Portaveu de Grup.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

13. Proposta d'aprovació de la correcció d'errades materials detectades en la modificació 1/2019 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona així com de la resolució de dos recursos de reposició presentats contra l'esmentada modificació.

14. Proposta d'aprovació inicial de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2019.

15. Proposta d'aprovació de la modificació núm. 2/2019 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

16. Proposta de resolució de petició de compatibilitat de personal eventual de la Diputació de Tarragona del grup polític C’s per a desenvolupar una activitat privada per compte propi.

17. Proposta de resolució de la petició de compatibilitat de personal eventual de la Diputació de Tarragona per a exercir una activitat privada.

18. Proposta de resolució de petició de compatibilitat de personal laboral fix de la Diputació de Tarragona adscrita al Col·legi d’Educació Especial Alba, per a exercir un càrrec electe amb dedicació a temps parcial.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I ECONOMIA

19. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de la Corporació.

20. Dació de compte de l'estat d'execució del pressupost de la Corporació i els seus Organismes Autònoms. 2n trimestre 2019.

21. Proposta d'aprovació de la modificació de la denominació d’una aplicació pressupostària del pressupost de la Corporació, exercici 2019.

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 2 Agost, 2019 - 10:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general