Ple extraordinari el dia 17 de maig de 2019

SECRETARIA

Secretaria General

1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 30 d'abril de 2019.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

2. Proposta d'aprovació inicial de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2019.

3. Proposta d'aprovació de la modificació núm. 1/2019 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

4. Proposta de ratificació del Pacte de condicions del personal funcionari de la Diputació de Tarragona acordat en Mesa de Negociació del Pacte.

5. Proposta de ratificació del Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona acordat en Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu.

6. Proposta de ratificació de l’acord de la Mesa General de Negociació de data 7 de maig de 2019, sobre el Pla de racionalització del 2019, amb la inclusió d’un nou treballador.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

7. Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i la Diputació de Tarragona, per a la impartició de l'adaptació del cicle formatiu de Grau Superior en Modelisme i Matriceria.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

8. Proposta d’aprovació inicial del Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2019, amb un pressupost d’execució per contracta d’1.549.884,92 euros.

9. Proposta d’aprovació inicial del Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre, any 2019, amb un pressupost d’execució per contracta d’1.164.662,49 euros.

10. Proposta d’aprovació inicial del Projecte de condicionament de la carretera TV-2401, de Vespella a la Nou de Gaià, tram: els Masos de Vespella – la Nou de Gaià, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.120.883,58 euros.

11. Proposta per declarar l’arxiu de les actuacions de l’expedient de tramitació del "Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona” i aprovar inicialment el “Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035” amb incorporació de les al·legacions i reclamacions presentades en el primer Pla.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

12. Proposta de rectificació anual de l'Inventari General de la Diputació de Tarragona corresponent a l'exercici 2018.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

13. Proposta d'aprovació de les normes reguladores dels preus públics del servei d’ensenyaments artístics de les Escoles i Conservatoris de Música i de règim especial de les Escoles d’Art de la Diputació de Tarragona per a l’any 2019.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

14. Proposta d’aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l’alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats.                     

 

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 17 Maig, 2019 - 11:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya