Sessió constitutiva de la Corporació de data 2 de juliol de 2019

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ

1. Constitució de la Mesa d’Edat d’acord amb el que disposen els articles 57.3 del R.D. 2568/1986 i 207 de la Llei orgànica de règim electoral general.


2. Promesa o jurament del càrrec i declaració de constitució de la Corporació.
 

3. Elecció del President/a en la forma que assenyala l’article 207.2 de la LOREG, jurament o promesa del President/a electe/a i presa de possessió del seu càrrec.
 

4. Clausura de la sessió constitutiva de la Corporació.

Informació

Dia i hora: 
Dimarts, 2 Juliol, 2019 - 12:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Organitza: 
Secretaria general