Període mig de pagament a proveïdors

Informació

Pots consultar aquí la informació relativa al període mig de pagament a proveïdors.

Reglament del registre de factures electrònic

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, regula l’obligatorietat de disposar d’un Registre de factures. L’objecte d’aquest reglament és crear el Registre de factures per dotar-lo d’autonomia plena i substantivat pròpia, independent del Registre General d’entrada i sortida de documents, i dependent de la Intervenció General.

Reglament del registre de factures

Morositat 2018

L'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu apartat tercer, estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament.

Períodes de pagaments a proveïdors

Càlculs realitzats a partir del setembre de 2014 d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Enllaç a la seu electrònica