G5000 Gestió dels Recursos Econòmics

 • Funció: Elaboració, modificació, liquidació i control del pressupost i les finances.
 • Nivell: Classe
 • Cronologia: 1836 – oberta

G5100 PRESSUPOST

 • G5110 Aprovació i tramitació del pressupost
 • G5120 Modificacions de crèdit pressupostari
 • G5130 Liquidació del pressupost

G5200 COMPTABILITAT

 • G5210 Pla comptable
  • G5211 Assentaments comptables
  • G5212 Ordenances fiscals
  • G5213 Llibres de caixa
  • G5214 Compte general i memòria - N
  • G5215 Extractes bancaris de comptes corrents
 • G5220 Ingressos
  • G5221 Manaments d’ingrés - N
  • G5222 Compensacions de deutes
  • G5223 Relacions de cobraments per rebut
  • G5224 Subvencions (Pla Avanza)
 • G5230 Despeses
  • G5231 Manaments de pagament - N
  • G5232 Nòmines - N
  • G5233 Seguretat Social
  • G5234 Aportació als grups polítics
  • G5235 Relacions de despeses
   • E01 Relacions de pagaments/MP - N
   • E02 Relacions de pagaments domiciliats - N
   • E03 Relacions de transferències - N
   • E04 Relacions de bestretes de caixa fixa
   • E05 Relacions de bestretes de nòmina

G5300 FISCALITZACIÓ I CONTROL COMPTABLE

 • G5310 Fiscalització prèvia
 • G5320 Control financer
 • G5330 Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • G5340 Tribunal de Comptes espanyol

G5400 OPERACIONS FINANCERES PASSIVES

 • G5410 Avals bancaris
  • G5411 Avals ingressats
  • G5412 Avals retornats
 • G5420 Pòlisses de crèdit
  • G5421 Operacions de crèdit amb entitats bancàries

G5500 IMPOSTOS

 • E01 Model 345
 • E02 Model 347
 • E03 IRPF
 • E04 IVA