Diputat delegat de Coneixement i Qualitat

Informació

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

  1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
  2. La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
  3. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l’àrea de gestió assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat