Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Informació

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 2. La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència, i especialment els àmbits següents:
 1.   La logística i mobilitat de tots els serveis de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
 2.   La gestió de la Tàrraco Arena Plaça – TAP
 3.   La gestió de projectes singulars relacionats amb els edificis corporatius.
 1. La resolució dels assumptes següents:
 • Aprovar els projectes o l’altra documentació tècnica que serveixin de base per a les obres de conservació i manteniment, les obres de reparacions menors i les meres instal·lacions complementàries en els edificis corporatius.
 • Sol·licitar les autoritzacions que corresponguin per a l’execució d’obres ordinàries corporatives.
 • Aprovar les contractacions de qualsevol tipus de les diferents àrees i unitats organitzatives de la Diputació de Tarragona, quan el seu import no superi els límits dels contractes menors i les tramitades per procediment obert abreujat, segons l’establert per la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
 • Autoritzar i disposar les despeses derivades de les contractacions, l’import de les quals no superi els límits dels contractes menors i les tramitades pel procediment obert abreujat, segons l’establert per la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
 • Aprovar els plans de seguretat i salut dels contractes d’obres.
 • Acceptar les propostes d’adjudicació de les meses de contractació, en aquells expedients en què l’òrgan de contractació és la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
 1. La presidència de totes les meses de contractació.
 2. La signatura, per autorització, de les actes d’expropiacions.
 3. La signatura, per autorització, de la documentació derivada dels contractes menors corresponents a l’àrea de gestió assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat