Diputat delegat d'Hisenda

Informació

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 2. La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència, i de manera especial, en l’àmbit de la gestió pressupostària, la preparació i seguiment de totes les fases d’elaboració i execució del pressupost corporatiu.
 3. La resolució dels assumptes següents:
 • Ordenar les retencions per embargaments.
 • Resoldre les peticions de fraccionaments i ajornaments de pagament dels ingressos derivats de taxes i preus públics de la Diputació quan li correspongui la seva tramitació.
 • Autorització del pagament a membres de la corporació per dietes, despeses de locomoció i assistències a sessions.
 • Aprovar les liquidacions d'ingressos derivades de taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona, excepte les que deriven de les taxes per ocupacions de subsol, sòl i volada de la via pública, les corresponents a llicències i informes per utilització privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local i les corresponents a la utilització privativa o aprofitament especial de l'Auditori de la Diputació situat al Carrer Pere Martell, 2 de Tarragona.
 • Ordenar les trameses a BASE - Gestió d'Ingressos de les remeses de taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona, per a la gestió del seu cobrament en període voluntari i executiu.
 • Ordenar tots els pagaments de la Corporació, excepte els derivats de l’expedient de la nòmina.
 1. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l’àrea de gestió assignada.
 2. La subscripció de la memòria econòmica específica que s’ha d’incorporar a l’expedient de despesa que es tramiti en relació a les inversions financerament sostenibles, a què fa referència la Disposició Addicional Setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat