Vicepresidents

Informació

Els vicepresidents, primer i segon, substitueixen el president en cas de vacant, absència o malaltia.

Vicepresident primer

Vicepresident segon