Processos selectius

Informació

NOTA INFORMATIVA

Tots els terminis de presentació de sol·licituds i d'aprovació de llistes de persones admeses i excloses, i totes les proves de tots els processos selectius de la Diputació de Tarragona estan suspesos davant la situació d'excepcional emergència del país.

Tots aquests termninis es reiniciaran tan bon punt aquesta situació es normalitzi i ho comunicarem a través d'aquesta web.

Pel que fa a les proves selectives, també, es reiniciaran en el moment que sigui possible. Ho publicarem en aquesta web i mijançant missatge de text a totes les persones que ja estaven convocades per a realitzar les proves que ara s'han suspès.

 

Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos al correu electrònic seleccio@dipta.cat

 

La Diputació de Tarragona té aprovades unes Bases generals que regulen els elements comuns dels processos de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquesta corporació i dels seus organismes autònoms, exceptuant els projectes de foment de l’ocupació. Les bases generals regulen, també, el procediment per a la convocatòria de processos destinats a la constitució de borses de treball.

Aquestes Bases es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i determinen els requisits per participar-hi, el temari, les fases del procés selectiu i, en el seu cas, el barem de mèrits. 

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern que seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Convocatòries

Temes d'interès