Relacions amb els ciutadans i la societat (2013)

1.- Característiques de la pàgina web de la Diputació

22. Es pot veure el Mapa de la pròpia Web de la Diputació
23. Existeix un Cercador intern dins de la pàgina Web de la Diputació.
24. Es manté permanentment actualitzada la informació continguda a la pàgina web (amb una freqüència mínima setmanal).
25. S’ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència a la web de la Diputació.

2.- Informació i atenció a l'interessat

26. Es poden realizar tramitacions administratives, permisos i llicències on line pels interessats garantint la protecció de dades de caràcter personal.
27. Té una Bústia d’usuari o una secció visible a la pàgina web per a l’atenció, de preguntes, queixes i/o suggeriments dels interessats.
28. Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de la Diputació, les convocatòries de selecció, els terminis i el grau d'execució.
29. Els interessats poden seguir on line l'estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius que han plantejat i/o els afecten.

3.- Nivell de compromís i responsabilitat social

30. Existeix i s’informa sobre una/es Carta/es de Serveis provincials, i del grau de compliment dels compromisos establerts en aquestes.
31. Existeixen i es publiquen les Accions de suport per a col·lectius com ciutadans discapacitats, aturats, joves, etc. (les ajudes a Municipis o les directament realitzades per la Diputació).
32. Es publiquen els Plans Estratègics de Subvencions dels òrgans de la Diputació Provincial i les bases reguladores de cada tipus de subvenció

 

Galeria d'imatges