Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2018

Termini d'execució: del febrer del 2019 al febrer del 2020

Documentació del projecte

Memòria i annexos
document_num_1_-_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
document_num_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
document_num_3_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]p05-2018_mpte.bc3 [BC3]
M

Dades de l'obra