Modificat núm. 1 de les millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona - Any 2018

Termini d'execució: del febrer del 2019 al febrer del 2020

Documentació del projecte

Memòria i annexes
1._memoria_i_annexos_del_modificat_num._1_de_les_millores_puntuals_del_ct_2018.pdf [PDF]
Plànols
2._planols_del_modificat_num._1_de_les_millores_puntuals_del_ct_2018-2.pdf [PDF]
Plec de condicions
3._plec_de_condicions_del_modificat_num._1_de_les_millores_puntuals_del_ct_2018-3.pdf [PDF]
Pressupost
4._pressupost_del_modificat_num._1_de_les_millores_puntuals_del_ct_2018-4.pdf [PDF]
M

Dades de l'obra