Reparació de paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona. Any 2019

Termini d'execucio: del gener del 2020 al gener del 2021

Documentació del projecte

Memòria i annexes
docum_1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
docum_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
docum_3_plecs_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
docum_4_pressupost.pdf [PDF]p-082019_pressupost_mbc_ct_2019.bc3 [BC3]
Títol: 
Reparació de paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona. Any 2019

Dades de l'obra

Termini d'execució: 
del 01/2020 al 01/2021