X2000 Serveis d'Assistència

Funció: Difusió, tramitació i control dels serveis d’assistència.
Nivell: Classe
Cronologia: ? - oberta

X2100 GESTIÓ DE L’OCUPACIÓ
X2300 GESTIÓ DEL TERRITORI
X2400 GESTIÓ DEL MEDI NATURAL
X2500 GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

X2100 GESTIÓ DE L’OCUPACIÓ

 • X2110 Polítiques actives d’ocupació
  • X2111 Agents d’ocupació i desenvolupament local
   • E01 Economia sostenible
   • E02 Valors endògens
  • X2112 Projectes corporatius de foment de l’ocupació
   • E01 Coordinació de projectes constructius
   • E02 Estacions Via Verda
   • E03 Carreteres
   • E04 Suport administratiu
   • E05 Serveis de suport
   • E06 Gestió de continguts web
   • E07 Bussiness Intelligence
   • E08 La Savinosa
  • X2113 Projectes interadministratius
   •  E01 Arc Llatí
   •  E02 Pacte de Santes Creus
   •  E03 Pacte de les Terres de l’Ebre

X2200 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

 • X2210 Assistència en accions formatives
  • X2211 Planificació de la formació
  • X2212 Accions formatives
   • E01 Pla AFCAP
   • E02 Cursos INAP
   • E03 Postgraus i mestratges
   • E04 Cursos online
   • E05 Cursos i jornades SAM
   • E06 Cursos Patronat de Turisme
  • X2213 Satisfacció dels alumnes
  • X2214 Gestió dels espais de formació
 • X2220 Assistència cultural i artística
  • X2221 Exposicions itinerants
  • X2222 Exposicions temporals
  • X2223 Biennal d’Art
  • X2224 Activitats de difusió
 • X2230 Assistència en centres d’ensenyament
  • X2231 Creació i traspassos
  • X2232 Plans anuals
  • X2233 Memòries
  • X2234 Expedients d’escolarització
  • X2235 Finançament de la Generalitat de Catalunya

X2300 GESTIÓ DEL TERRITORI

 • X2310 Assistència en vies i obres
  • X2311 Projectes d’obres i carreteres
  • X2312 Llicències d’obres
  • X2313 Llicències ambientals
  • X2314 Permisos d’explotació
  • X2315 Denúncies d’explotació
  • X2316 Expedició de certificats
  • X2317 Expedients de cessió de la gestió
 • X2320 Assistència en arquitectura i enginyeria
  • X2321 Projectes d’obres
   • E01 Aixecament (de l’estat actual)
   • E02 Estudi previ
   • E03 Avantprojecte
   • E04 Projecte bàsic
   • E05 Projecte executiu
   • E06 Modificacions projecte
   • E07 Divisió en fases del projecte
   • E08 Actualització de preus
  • X2322 Direcció d’obres
  • X2323 Assessorament i informes tècnics
 • X2330 Assistència en territori
  • X2331 Expropiacions
  • X2332 Gestió d’informes urbanístics
  • X2333 Restauració de la legalitat urbanística
  • X2334 Expedients sancionadors urbanístics
  • X2335 Recursos de reposició i al·legacions de disciplina urbanística

X2400 GESTIÓ DEL MEDI NATURAL

 • X2410 Assistència en medi ambient
  • X2411 Urbanisme municipal i mobilitat
  • X2412 Contaminació mediambiental
   • E01 Acústica
   • E02 Lumínica
   • E03 Odorífera
  • X2413 Plans d’actuació
   • E01 Incendis forestals
   • E02 Fuites d’aigua
   • E03 Medi natural   
  • X2414 Enginyeria ambiental
   • E01 Avaluacions d’impacte ambiental
   • E02 Projectes d’enginyeria ambiental
  • X2415 Residus
  • X2416 Agenda 21
  • X2417 Juntes Pericials dels Cadastre de Rústega
 • X2420 Assistència en salut pública
  • X2421 Legionel·losi
  • X2422 Piscines municipals
  • X2423 Xarxa de clavegueram
  • X2424 Protocol d’Autocontrol i Gestió
  • X2425 Establiments de restauració
  • X2426 Habitatges i solars
  • X2427 Accions puntuals

X2500 GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

 • X2510 Assistència en Secretaria i Intervenció
  • X2511 Assistència legal
  • X2512 Assistència comptable
  • X2513 Assistència jurídica
  • X2514 Assistència mediambiental
  • X2515 Assistència disciplinària
 • X2520 Assistència en serveis econòmics
  • X2521Gestió pressupostària
   • E01 Liquidació i Compte General
   • E02 Assessorament pressupostari
   • E03 Escenari pressupostari plurianual
  • X2522 Gestió comptable
   • E01 Anàlisi del compte general
   • E02 Optimització de les tresoreries
   • E03 Assessorament comptable
   • E04 Estudi de costos i tarifes
   • E05 Fiscalització econòmica
  • X2523 Gestió de l’endeutament
   • E01 Plans de sanejament
   • E02 Operacions de crèdit
   • E03 Càlcul de l’anualitat financera  
   • E04 Interessos dels préstecs de Cooperació Econòmica   
 • X2530 Assistència en informàtica i comunicacions
  • X2531 Gestió del padró municipal
  • X2532 Cartografia municipal
  • X2533 Altanet banda ampla
  • X2534 Aplicacions municipals
   • E01 Registre municipal de documents
  • E02 Seus electròniques municipals
  • X2535 Incidències informàtiques
  • X2536 Certificació digital dels municipis
  • X2537 Serveis Tinet
   • E01 Altes i baixes de serveis Tinet
   • E02 Liquidació de serveis Tinet
   • E03 Tinet Aula
   • E04 Tinet Escola
   • E05 Enquesta Tinetaire
  • X2538 Observatori d’internet
 • X2540 Assistència en gestió dels processos
  • X2541 Pla estratègic
  • X2542 Anàlisi de processos
  • X2543 Auditories de qualitat