Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

BOP T

BOP T del dia
e-Sumari
PDF

Consulta 2017
Consulta guiada
e-Sumaris
Consultes habituals
Models i Normativa
Taula convocatòries
 
 Anys disponibles

Verificar CIE    


ebop@dipta.cat

Tel: 977 248 397
Fax: 977 224 222
 Consulta
 Inserció
2017

  Dades de la Inserció
Inserció   2016-10570
Remitent   AJUNTAMENT VILABELLA
Emissor   ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VILABELLA
Tema   CONVOCATòRIES LLIURES LABORALS
Resum   Plaça de secretaria intervenció (1). Bases i convocatòria. Concurs. Caràcter interí.
Expedient  
Data Publicació   10/01/2017
BOP T   6
  Text de la Inserció


2016-10570
Ajuntament de Vilabella

ANUNCI

Per Resolució de l¿Alcaldia de data 28 de desembre de 2016, es va resoldre convocar concurs lliure per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l¿Ajuntament de Vilabella, d¿acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:

Trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria-intervenció de l¿Ajuntament de Vilabella, la cobertura del qual, que resulta necessària i urgent, no ha estat possible proveir-la per funcionari d¿habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 30 i 31 del RD 1732-1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, de conformitat amb l¿art. 34 de l¿esmentada norma, que regula els nomenaments interins, es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari-a interí-na de la plaça de secretaria intervenció, classe 3a, d¿acord amb les següents bases:

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L¿AJUNTAMENT DE VILABELLA.

1.- Objecte de la convocatòria
1.1. L¿objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs lliure, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d¿Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball, reservat a funcionaris amb habilitació estatal amb categoria de SECRETARIA-INTERVENCIÓ, de l¿Ajuntament de Vilabella. La provisió d¿aquest lloc resulta necessària i urgent, ja que no ha estat possible la seva provisió per funcionari d¿habilitació nacional d¿acord amb els procediments dels articles 30 i 31 del RD 1732-1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
1.2. Les tasques bàsiques a realitzar seran les descrites a l¿art. 92.bis de la Llei de Bases de Règim Local, en desenvolupament de les funcions públiques necessàries de la Secretaria que comprenen la fe pública i l¿assessorament legal preceptiu i les de la Intervenció, comprensives en el control i la fiscalització econòmico-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

2.- Requisits per a participar en la selecció
Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert setze anys i no excedir de l¿edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
c) Estar en possessió de la titulació exigida per a l¿accés a la subescala de Secretaria-Intervenció, que és qualsevol dels següents títols: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l¿Administració, Llicenciat en Sociologia o el títol de grau corresponent, o estar en condicions d¿obtenir-lo en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d¿instàncies.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l¿ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l¿accés al cos o escala de funcionaris.
f) No estar afectat per cap dels motius d¿incompatibilitat i d¿incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C de català) o alguna de les titulacions equivalents d¿acord amb el Decret 152-2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l¿Ordre VCP-491-2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s¿actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és d¿aplicació el Decret 161-2002, d¿11 de juny, sobre l¿acreditació del coneixement del català i l¿aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
En el cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l¿exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar.

3.- Termini i forma de presentació de sol·licituds de participació. Admissió dels aspirants
3.1 Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud.
Les sol·licituds s¿adreçaran al president de la corporació i es podran presentar al registre general de l¿ens, durant el termini de 10 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació de l¿anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en qualsevol de les formes que determina l¿article 16.4, de la Llei 39-2015, d¿1 d¿octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques.
En la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data d¿expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l¿inici de la prova de català.
3.2. Per poder ser admesa una sol·licitud s¿ha de presentar la següent documentació:
a) Sol·licitud segons model normalitzat.
b) Fotocòpia del Document Nacional d¿Identitat.
c) Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic.
d) Certificacions, títols, i-o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats. Caldrà acreditar tots els mèrits al·legats que hagin de ser valorats, sense que es pugui valorar cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.
e) Currículum vitae del sol·licitant.

4.- Llista d¿admesos i exclosos
El President de la corporació dictarà resolució en el termini màxim de 10 dies des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu, per declarar aprovades provisionalment les llistes d¿admesos i exclosos. En l¿esmentada resolució s¿han d¿indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades dels aspirants admesos i exclosos i s¿ha de nomenar el Tribunal i determinar el lloc, data i hora de la seva constitució i inici d¿actuacions.
Aquesta resolució s¿ha de fer pública al tauler d¿anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d¿acord amb l¿art. 45.1 b) de la Llei 39-2015, d¿1 d¿octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Els aspirants admesos seran convocats en crida única, i l¿ordre d¿actuació serà per ordre alfabètic, segons la lletra per la qual comenci el primer cognom.

5.- Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s¿haurà d¿ajustar als principis d¿imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.
El personal d¿elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.
La pertinença al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d¿altri.
El Tribunal que s¿ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:
Presidència: titular i suplent, un-a funcionari-ària dels serveis del SAM de la Diputació de Tarragona, de categoria igual o superior a l¿exigit per a l¿ingrés en la plaça que es convoca.

Vocal 1: titular i suplent, un-a funcionari-ària, de carrera del mateix grup de titulació del convocat proposat per la Direcció General d¿Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Vocal 2: un-a funcionari-ària proposat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Tarragona, que actuarà de secretari-ària del Tribunal.
El tribunal pot disposar la incorporació d¿assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.
La composició del tribunal s¿ha d¿ajustar al principi d¿especialitat i tots els seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l¿exigida per a l¿accés a les places de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l¿assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s¿han d¿adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d¿empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari, l¿actuació del qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.
La participació en el tribunal qualificador no dóna lloc a la indemnització en concepte d¿assistència, d¿acord amb el que estableix el Reial decret 462-2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, sense perjudici de les indemnitzacions que corresponguin per quilometratges o manutencions, si és el cas.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40-2015, d¿1 d¿octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
De cada sessió que faci el tribunal qualificador s¿ha d¿estendre l¿acta corresponent, signada pel secretari, que n¿ha de donar fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

6.- Procés de selecció
El tribunal designat amb aquesta finalitat es constituirà, i iniciarà la realització del procés de selecció dels candidats com s¿indica tot seguit:
6.1. Coneixement de la llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de nivell C de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents o es trobin en algun dels supòsits establerts a la base segona, hauran de fer la prova de català que té caràcter eliminatori i consta de dues parts:
- Primera part: Exercici escrit on s¿avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana, per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics.
- Segona part. S¿hi avaluarà l¿expressió oral per mitjà d¿una conversa.
La durada màxima d¿aquesta prova serà determinada pel tribunal.
La prova es qualificarà d¿apte o no apte. Els aspirants que no superin la prova de català no passaran a la fase següent.
6.2. Valoració dels mèrits
- Experiència professional en l¿Administració local exercint les funcions pròpies de Secretaria-Intervenció en qualsevol de les formes regulades al Reial Decret 1732-1994: 0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5 punts.
- Experiència professional en altres funcions, en administracions locals o altres administracions públiques, en places dels subgrups A1, A2 o C1 i C2, o laborals equivalents en qualsevol de les formes regulades al Reial Decret 1732-1994: 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 4 punts.
Els mèrits que es descriuen en aquest apartat s¿acreditaran mitjançant certificat de serveis prestats de l¿administració corresponent.
c) Formació i perfeccionament: Es valora l¿assistència a cursos, jornades, seminaris i tallers de formació, d¿especialització o de perfeccionament, amb certificat de participació o assistència i aprofitament, sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 1,5 punts i d¿acord amb el següent barem:
- Per cursos de durada de 1 a 19 hores: 0,15 punts
- Per cursos de durada de 20 a 39 hores: 0,25 punts
- Per cursos de durada de 40 o més: 0,30 punts
Els candidats han d¿aportar certificat justificatiu d¿haver realitzat els cursos en els que consti de forma expressa el nombre d¿hores.
d) Per estar en possessió de titulació de postgrau relacionada amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 2,5 punts i d¿acord amb el següent barem:
- Per postgraus de menys de 1.400 hores: 1,5 punts
- Per postgraus de més de 1.400 hores i mestratges: 2,5 punts
Només es tindran en compte els postgraus i mestratges dels últims 10 anys.
Cal que els aspirants elaborin un document de declaració de mèrits i capacitats. Els mèrits s¿acreditaran pels aspirants mitjançant certificats originals emesos pels òrgans competents o fotocòpies compulsades dels títols o diplomes.
6.3. De caràcter no eliminatori i potestativa. Entrevista personal.
Finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal podrà mantenir una entrevista personal amb els aspirants que no hagin estat eliminats en les fases anteriors, d¿acord amb els criteris i paràmetres prèviament aprovats pel propi Tribunal, i que versarà sobre la concreció i dels mèrits acreditats, el coneixement de les funcions reservades a desenvolupar i l¿adaptació del perfil formatiu i professional de l¿aspirant a la plaça convocada.
Es qualificarà fins a un màxim de 1 punt.
7.- Proposta
El tribunal realitzarà l¿avaluació dels aspirants establint la classificació definitiva que s¿obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les valoracions, i elevarà a la presidència de la corporació-capital, juntament amb l¿Acta, la llista dels aspirants classificats de major a menor puntuació o la proposta per declarar deserta la convocatòria si considerés que cap dels aspirants assoleix el nivell adient per al desenvolupament de la plaça convocada.

8.- Presentació de documents
L¿aspirant proposat-ada per al nomenament interí haurà de presentar a la secretaria de la corporació-capital, en el termini de 20 dies naturals a comptar del dia següent de la publicació al Tauler d¿Edictes de la relació d¿aprovats, els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.
Llevat força major impeditiva lliurament apreciada pel Tribunal, cas de no presentar en termini la documentació o resultar d¿aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, l¿aspirant proposat-da decaurà en tots els seus drets al nomenament i derivats de la superació del procés de selecció, sens perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer, per a l¿esbrinament de les quals el Tribunal deduirà testimoni i donarà trasllat.

9.- Nomenament i presa possessió
D¿acord amb la proposta, el President de la Corporació sol·licitarà de la Direcció General d¿Administració Local el corresponent nomenament interí en favor de l¿aspirant que hi figuri en el primer lloc, el-la qual haurà de prendre possessió del lloc de treball prèvia la prestació del corresponent jurament o promesa conforme al Reial Decret 707-1979, de 5 d¿abril, i Decret 359-1986, de 4 de desembre.
No obstant, amb la finalitat d¿assegurar la cobertura de la plaça, i en l¿eventualitat de renúncia o impossibilitat legal de nomenament de l¿aspirant proposat-ada en primer lloc, l¿Alcaldia podrà requerir de l¿òrgan de selecció la relació complementària dels aspirants que segueixin al-a la primerament proposat-ada, per tal de demanar correlatiu nomenament interí en el seu favor.

10.- Cessament
La persona funcionària nomenada cessarà per qualsevol de les causes de cessament dels funcionaris interins establertes a la normativa de funció pública i, en tot cas, en prendre possessió el secretari que hagi estat nomenat amb caràcter definitiu de resultes del concurs ordinari o unitari convocat a l¿efecte per als funcionaris d¿Administració Local amb habilitació de caràcter estatal, o que hagi estat nomenat amb caràcter provisional o per acumulació per la Direcció General d¿Administració Local, en la forma prevista als articles 30 i 31 del RD 1732-1994.

Disposicions finals
Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s¿ha d¿aplicar la normativa següent:
a) Real Decreto Legislativo 5-2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Llei 7-1985, de 2 d¿abril, de Bases de Règim Local.
c) Llei 30-1984, de 2 d¿agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
d) Real Decreto 1732-1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
e) Reial decret 834-2003, de 27 de juny, pel qual es modifica la normativa reguladora dels sistemes de selecció i provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d¿Administració local amb habilitació de caràcter nacional
f) Reial decret legislatiu 781-1986, de 18 d¿abril, pel qual s¿aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g) Llei 39-2015, d¿1 d¿octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques.
h) Llei 40-2015, d¿1 d¿octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
i) Decret legislatiu 2-2003, pel qual s¿aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
j) Decret legislatiu 1-1997, de 31 d¿octubre, pel qual s¿aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
k) Decret 214-1990, de 30 de juliol, pel qual s¿aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
l) Resta de normes i disposicions complementàries i concordants d¿aplicació.

Segona. Règim de recursos
El Tribunal queda facultat per a resoldre les dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del desenvolupament del procediment en allò de la seva competència que no estigui previst en aquestes bases.

Contra les llistes definitives d¿admesos i exclosos i els nomenaments com a funcionaris es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant l¿alcalde-essa de la corporació, dins del termini d¿un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de 2 mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la publicació d¿aquest acte.

Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d¿òrgans col·legiats dependents de l¿alcalde-essa de la corporació, els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d¿alçada davant l¿alcalde de l¿ajuntament, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 122 i 123 de la Llei 39-2015, d¿1 d¿octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques.

Si es vol impugnar l¿acord d¿aprovació d¿aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Vilabella, 28 de desembre de 2016
L¿alcalde, Joan Maria Sanahuja Segú
... Text complet disponible al PDF<-b>

Optimitzat per Netscape 6.0, Explorer 5 i Mozilla 1.4 o superiors. amunt
© 2005 Diputació de Tarragona. Tots els drets reservats  
[ Avís Legal ]