Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

BOP T

BOP T del dia
e-Sumari
PDF

Consulta 2017
Consulta guiada
e-Sumaris
Consultes habituals
Models i Normativa
Taula convocatòries
 
 Anys disponibles

Verificar CIE    


ebop@dipta.cat

Tel: 977 248 397
Fax: 977 224 222
 Consulta
 Inserció
2017

  Dades de la Inserció
Inserció   2016-10528
Remitent   AJUNTAMENT TORTOSA
Emissor   ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE TORTOSA
Tema   BORSA DE TREBALL
Resum   Borsa de treball de tècnic mitjà en treball social + Borsa de treball de tècnic mitjà d'educació. Bases. Concurs oposició. Caràcter laboral temporal.
Expedient  
Data Publicació   10/01/2017
BOP T   6
  Text de la Inserció


2016-10528
Ajuntament de Tortosa
Recursos Humans

Anunci

La Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2016, ha acordat convocar els processos de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la constitució i funcionament de dues borses de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de les categories professionals de tècnic-a mitjà-na en treball social i tècnic-a mitjà-na d¿educació, totes dues amb subgrup de classificació professional A2, a l¿Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2016-RRH-C0503-000011; i aprovar-ne les bases que els han de regir, el text íntegre de les quals es transcriu de manera literal en aquest anunci.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l¿endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l¿endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l¿extracte de la mateixa.

La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s¿indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l¿hora i el lloc de començament de les proves, i l¿ordre d¿actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d¿un mes un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d¿anuncis, a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, substituint aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l¿article 45.1.b) de la Llei 39-2015, d¿1 d¿octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d¿acord amb la Llei 39-2015, d¿1 d¿octubre.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa.

Tortosa (Terres de l¿Ebre), 27 de desembre de 2016
L¿alcalde, Ferran Bel i Accensi


¿BASES QUE HAN DE REGIR ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE DUES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL, PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS DE PERSONAL NO PERMANENT, DE LES CATEGORIES PROFESSIONALS DE TÈCNIC-A MITJÀ-NA EN TREBALL SOCIAL (A2), I TÈCNIC-A MITJÀ-NA D¿EDUCACIÓ (A2), A L¿AJUNTAMENT DE TORTOSA

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L¿objecte d¿aquesta convocatòria són els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en les següents categories professionals:

Tècnic-a mitjà-na en treball social. Subgrup de classificació professional A2.
Tècnic-a mitjà-na d¿educació. Subgrup de classificació professional A2.

Els processos de selecció es realitzaran pel sistema de concurs oposició.

SEGONA.- TIPUS DE RELACIÓ CONTRACTUAL I JORNADA LABORAL
Les persones aspirants podran ser contractades, sota la modalitat laboral temporal, a temps parcial o a temps complet, atenent a les necessitats del lloc de treball a cobrir.
Els horaris de la jornada laboral seran determinats per la direcció del Servei, i poden incloure torns de matí i tarda, de dilluns a divendres, segons el conveni en vigor, així com caps de setmana i festius, si s¿han de cobrir les necessitats del servei.

TERCERA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS
Per ser admès-a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a l¿acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) Ser ciutadà-na espanyol-a, d¿acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l¿accés d¿aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d¿autoritat. En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d¿estrangeria i d¿acord amb els principis d¿igualtat, mèrit i capacitat. En tot el que no estigui previst en aquestes bases s¿aplicarà el que disposa el RD 543-2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l¿Administració General de l¿Estat i els seus organismes públics de nacionals d¿altres estats als quals és d¿aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d¿aplicació.
b) Haver complert 16 anys d¿edat i no excedir de l¿edat màxima de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l¿exercici normal de les corresponents funcions (cal aportar complimentada la declaració responsable de l¿annex III).
d) No haver estat separat-da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat-da, per sentència ferma, per a l¿exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l¿àmbit del sector públic (cal aportar complimentada la declaració responsable de l¿annex III).
e) No trobar-se afectat per cap causa d¿incompatibilitat establerta per la Llei 53-1984, de 26 de desembre, d¿Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
f) Estar en possessió de la titulació que es detalla a l¿Annex de requisits particulars de la convocatòria.
g) Les persones aspirants hauran d¿acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat que acrediti el compliment de les condicions d¿equivalència amb el certificat de la Direcció General de Política Lingüística corresponent al nivell que es determina a l¿annex I de requisits particulars de la convocatòria. En cas que no es compti amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català.
A més de tots i cadascun dels requisits generals, les persones aspirants hauran de complir els requisits que s¿especifiquen detallats a l¿annex I.
Tots els requisits establerts, tant els generals com els particulars, s¿hauran de complir i acreditar dins del termini de presentació de sol·licituds, i s¿hauran de mantenir en qualsevol cas fins a la contractació.

QUARTA.- ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
L¿anunci de l¿aprovació de la convocatòria i de les bases que regulen aquesta borsa de treball es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i de manera extractada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquests dos anuncis també es publicaran al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa.
Les instàncies sol·licitant prendre part en els corresponents processos de selecció es dirigiran al Il.lm. Sr. Alcalde-President de l¿Ajuntament de Tortosa i es presentaran en hores d¿oficina, al Registre General de la corporació. El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l¿endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als 20 dies naturals comptats a partir de l¿endemà de la publicació del seu extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada per la legislació aplicable. En aquest supòsit, les persones aspirants hauran de comunicar immediatament aquest fet a l¿Ajuntament de Tortosa via fax, telegrama, trucada telefònica o e-mail (cpj.tortosa@tortosa.cat) al Departament de Recursos Humans.
Les persones aspirants que tinguin interès en accedir a més d¿una categoria professional hauran de presentar tantes sol·licituds com processos selectius o borses en els quals vulguin participar, i abonar els corresponents drets d¿examen per cadascun.
El domicili que els interessats assenyalin a efectes de notificacions, així com l¿adreça de correu electrònic i el número de telèfon, seran els que l¿Ajuntament tindrà en compte per adreçar-s¿hi, en relació amb qualsevol incidència relacionada amb el procés de formació de les borses de treball.
A la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar de manera expressa i sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun del requisits exigits en aquestes bases, referides a la data d¿acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Les persones aspirants adjuntaran a la sol·licitud la documentació següent:
1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d¿Identitat o del passaport.
2. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
3. Currículum vitae.
4. Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti estar en possessió de la titulació que eximeixi de la realització de l¿exercici sobre coneixement de la llengua catalana.
5. Informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i actualitzat al mes en què es publiqui la convocatòria.
6. Fotocòpia compulsada dels mèrits que s¿al·leguin per tal de ser valorats.
7. Fotocòpia compulsada del permís de conduir de classe B.
8. Declaració responsable de l¿Annex III de no patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l¿exercici normal de les corresponents funcions.
9. Declaració responsable de l¿Annex III de no haver estat separat-da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat-da, per sentència ferma, per a l¿exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l¿àmbit del sector públic.
10. Declaració responsable de l¿annex IV de complir les obligacions establertes per la Llei orgànica 1-1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en virtut de les modificacions introduïdes per la Llei 26-2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l¿adolescència, en relació amb el requisit d¿accés i d¿exercici dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors.
11. Rebut de pagament acreditatiu d¿haver abonat a la Tresoreria municipal l¿import dels drets d¿examen.

Per acreditar l¿experiència professional a l¿administració pública s¿haurà d¿aportar un certificat de serveis prestats.
Per acreditar l¿experiència professional al sector privat s¿haurà d¿aportar un informe de la vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que s¿ha d¿acompanyar, a més a més, de contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats, que ha de tenir relació directa amb les tasques i funcions del lloc de treball a cobrir.
En els certificats o títols dels cursos de formació haurà de constar el nombre d¿hores. En el cas que no constin el nombre d¿hores es consideraran com a cursos de durada inferior a 20 hores i no seran valorats pel tribunal.
No es valorarà cap mèrit no acreditat documentalment. Si aquests documents no es presenten abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no seran tinguts en compte.
Els drets d¿examen es fixen en 26,20 EUR (taxa per expedició de documents administratius BOPT núm. 288 de 14 de desembre de 2015) per a tots els perfils professionals i han de ser satisfets prèviament per les persones aspirants, que han d¿adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de presentar les sol·licituds. Resten exempts del pagament dels drets d¿examen els subjectes passius en situació de desocupació que no percebin cap prestació econòmica i ho acreditin documentalment, mitjançant document expedit pel Servei Públic d¿Ocupació de Catalunya que certifiqui la situació actual (alta o baixa), i la seva situació actual sobre prestacions, i document de la Tresoreria de la Seguretat Social que certifiqui la seva situació actual en el sistema de la Seguretat Social.

CINQUENA.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS
Un cop finalitzat el termini de presentació d¿instàncies, el president de la corporació, en el termini màxim d¿un mes, dictarà resolució declarant aprovades les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, diferenciades, si s¿escau, segons es presentin al torn obert o amb torn de reserva per a persones discapacitades. La mateixa resolució contindrà una relació de les persones aspirants que han de realitzar les proves de coneixements de la llengua catalana; el lloc, data i hora d¿inici del procés de selecció; i l¿ordre d¿actuació dels aspirants. L¿esmentada resolució, amb les llistes completes de persones aspirants admeses i excloses, es farà pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa, concedirà un termini de deu dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.
No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d¿acord amb la legislació aplicable.
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de quinze dies, transcorregut el qual, sense que s¿hagi dictat resolució, les al·legacions s¿entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses i no caldrà tornar a publicar-la o notificar-la. En el cas de publicar-se es farà al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa.
Els successius anuncis d¿aquesta convocatòria es publicaran al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa.

SISENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ
Els membres del tribunal qualificador, que han estat designats atenent als principis d¿imparcialitat i professionalitat, són els següents:
President-a.
Titular: Sr. Ernest Valls Montagut, funcionari de carrera de la corporació.
Suplent: Sr. Manel Loras Franquet, funcionari de carrera de la corporació.
Vocals.
Titular: Sra. Anes Ingla i Torné, personal laboral fix de la corporació.
Suplent: Sra. Cristina Beguer Larrumbe, funcionària de carrera de la corporació.
Titular: Sra. Clàudia Salas Roé, funcionària de carrera de la corporació.
Suplent: Sra. Marion van Elk, funcionària de carrera de la corporació.
Titular: Sra. Cinta Cugat Curto, funcionària de carrera de la corporació.
Suplent: Sra. Maria Teresa Bonet Fabra, funcionària de carrera de la corporació.
Secretari-a.
Titular: Sra. Sílvia Monserrat Montagut, funcionària de carrera de la corporació.
Suplent: Sra. Dèvora Garcia Muñoz, personal laboral fix de la corporació.

En aquest cas el-la secretari-a actuarà amb veu i sense vot.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l¿assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o les persones que els substitueixin.
El tribunal podrà delegar en un nombre de membres no inferior a tres per tal que estiguin presents en la realització de les proves que s¿executin, sota la supervisió d¿un o més tècnics especialistes i en lloc diferent al que es constitueixi o actuï.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se¿ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.
Els-les vocals hauran de tenir un nivell de titulació igual o superior a l¿exigit per a l¿accés a la plaça objecte de la convocatòria.
Els membres del tribunal hauran d¿abstenir-se d¿intervenir, notificant-ho a l¿autoritat convocant, i les persones aspirants podran recusar-los quan concorrin les circumstàncies previstes a l¿article 23 de la Llei 40-2015, d¿1 d¿octubre.
Dins la fase de selecció, el Tribunal resoldrà tots els dubtes d¿interpretació i aplicació de les normes que puguin plantejar-se, com també els supòsits no previstos en el normativa.
Les decisions es prendran per majoria de vots presents resolent, en cas d¿empat, el vot de qui actuï com a president-a.
Els actes dels tribunals poden ser impugnats davant l¿alcalde mitjançant recurs d¿alçada.

SETENA.- PROCESSOS DE SELECCIÓ
Aquests processos de selecció, que han de tenir caràcter obert i garantir la lliure concurrència, es realitzaran mitjançant el sistema de concurs oposició.
Conforme es vagin finalitzant, el tribunal publicarà les puntuacions de cadascuna de les proves de la fase d¿oposició, amb indicació de la data, hora i lloc de celebració de la següent; la valoració dels mèrits acreditats en la fase de concurs; i les puntuacions totals; al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa.
El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els processos selectius s¿entendrà que s¿ha de produir dins del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la data de la contractació laboral. No obstant això, si durant el desenvolupament de les fases del procés selectiu, el tribunal considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, podrà demanar que les persones aspirants acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i requisits exigits per prendre-hi part i determinar la continuació o l¿exclusió de l¿aspirant del procés, si s¿escau.
Els processos de selecció constaran de les següents fases:
1. FASE D¿OPOSICIÓ. Puntuació màxima 33,5 punts.
En aquesta fase es valoraran els coneixements teòrico-pràctics dels aspirants, mitjançant la realització d¿una prova de català, una prova teòrica i proves pràctiques, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que es detallen seguidament:
a) Primer exercici Prova de coneixements de llengua catalana, de caràcter obligatori i eliminatori, que consistirà en la realització de proves sobre coneixement de la llengua catalana corresponents al nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística. La seva qualificació serà ¿apte-a¿ o ¿no apte-a¿.
Quedaran exempts-es de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin, amb la sol·licitud, estar en possessió del corresponent certificat de coneixements de la llengua catalana de nivell C1 de la Junta Permanent de Català o equivalent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l¿assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

b) Segon exercici. Proves escrites de coneixements. Puntuació màxima 33,5 punts.
Les proves seran proposades pel tribunal. Constarà de dues parts:
1) Prova escrita de coneixement teòrics. Puntuació màxima 12,5 punts.
Consistirà en contestar per escrit, en un període màxim de 30 minuts, un qüestionari de 25 preguntes relacionades amb les matèries esmentades al temari de l¿Annex II.
2) Prova escrita de coneixements pràctics. Puntuació màxima 21 punts.
Consistirà en contestar per escrit, en un període màxim de 60 minuts, tres preguntes obertes de caràcter pràctic que requereixen respostes de desenvolupament curt, en un espai taxat, que seran proposades pel tribunal, de les matèries esmentades al temari específic de l¿Annex II, i sobre les funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de la convocatòria (Annex I).
Les persones aspirants seran convocades per a la realització, si s¿escau, dels diferents exercicis en crida única i hauran de presentar, a efectes d¿identificació, l¿original del DNI o document equivalent.
La no compareixença d¿un-a aspirant a qualsevol dels exercicis en el moment de dur-los a terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici quedant exclòs-a del procés selectiu.
Aquelles persones aspirants que no superin la puntuació mínima per superar l¿exercici obtindran la qualificació de no aprovades i quedaran eliminades del procés selectiu.
El tribunal podrà realitzar aquelles proves addicionals que consideri necessàries, com ara proves psicotècniques, per tal de validar l¿adaptabilitat del perfil dels aspirants al lloc de treball. La qualificació d¿aquestes proves serà d¿apte o no apte.
Després de cada exercici el tribunal qualificador d¿aquesta convocatòria publicarà al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa una relació, per ordre ascendent de DNI, en la qual constin, a més, les puntuacions parcials de l¿exercici corresponent, i el resultat, si s¿escau, d¿APTE o NO APTE, o NO PRESENTAT. Els resultats es diferenciaran, si s¿escau, per torn obert o amb torn de reserva per a persones discapacitades. A l¿encapçalament d¿aquesta llista s¿identificarà el procés de selecció; més avall, l¿exercici i-o prova a la qual pertanyin els resultats; al cos central hi haurà la taula de dades principal amb els resultats; i, al final, la data, hora i lloc de realització, amb l¿adreça, del proper exercici del procés selectiu. La llista anirà signada per la persona secretària del tribunal qualificador, amb especificació de la localitat i la data.
Els exercicis de la fase d¿oposició són obligatoris i eliminatoris.
El primer exercici es qualificarà d¿apte o no apte.
Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 16,75 punts en el conjunt de les dues parts.
Finalitzada la fase d¿oposició tindrà lloc la fase de concurs. Només participaran en aquesta fase aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d¿oposició.

2. FASE DE CONCURS. Puntuació màxima 16,5 punts
Aquesta fase, no tindrà caràcter eliminatori ni es podrà tenir en compte per superar les proves de la fase d¿oposició.
El tribunal valorarà els mèrits al·legats i degudament acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d¿acord amb els criteris de valoració i puntuacions següents:
a) Experiència professional. Puntuació màxima 14 punts.
Per experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de treball és a dir les especificades a l¿Annex I, a raó de 0,40 punts per cada mes complet treballat.
b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de treball a cobrir i-o amb les tasques pròpies de l¿administració. Puntuació màxima 2,5 punts.
1) Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a 50 hores: 0,20 punts per curs.
2) Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a 100 hores: 0,40 punts per curs.
3) Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 0,50 punts per curs.
Per a ser valorats pel tribunal, en els certificats o títols dels cursos de formació haurà de constar el nombre d¿hores. Només computarà la formació igual o superior a 20 hores.
En tot cas si cal acreditar qualsevol equivalència l¿haurà d¿aportar l¿aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l¿administració competent en cada cas.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 16,5 punts.
Les persones aspirants podran ser convocades, si s¿escau, per a la realització d¿una entrevista personal amb la finalitat de clarificar aspectes referents als mèrits al·legats o a la documentació que els acredita.
Després de la qualificació dels mèrits el tribunal qualificador d¿aquesta convocatòria publicarà al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa una relació, per ordre ascendent de DNI, en la qual constin, a més, les puntuacions parcials de cada mèrit, i les puntuacions totals. Els resultats es diferenciaran, si s¿escau, per torn obert o amb torn de reserva per a persones discapacitades. A l¿encapçalament d¿aquesta llista s¿identificarà el procés de selecció; posteriorment, la fase de concurs; al cos central hi haurà la taula de dades principal amb la identificació del mèrit i els resultats parcials i totals. La llista anirà signada per la persona secretària del tribunal qualificador, amb especificació de la localitat i la data.

3. PUNTUACIONS TOTALS DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ
La puntuació total màxima corresponent a les dues fases (concurs i oposició) serà de 50 punts.
El resultat final serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració de les proves practicades durant la fase d¿oposició, i dels mèrits aportats, per les persones aspirants, corresponents a la fase de concurs.
Després de la qualificació dels exercicis i dels mèrits el tribunal qualificador d¿aquesta convocatòria publicarà al tauler d¿anuncis i a la plana web de l¿Ajuntament de Tortosa una relació, per ordre ascendent de DNI, en la qual constin, a més, les puntuacions parcials de cada exercici i mèrit, i les puntuacions finals. Els resultats es diferenciaran, si s¿escau, per torn obert o amb torn de reserva per a persones discapacitades. A l¿encapçalament d¿aquesta llista s¿identificarà el procés de selecció; posteriorment, la fase de resultats finals; al cos central hi haurà la taula de dades principal amb la identificació del mèrit i de l¿exercici i els resultats parcials i totals. La llista anirà signada per la persona secretària del tribunal qualificador, amb especificació de la localitat i la data.
La proposta del tribunal vincularà a l¿Administració sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d¿acord amb els articles 106 i següents de la Llei 39-2015, d¿1 d¿octubre, supòsit aquest en què s¿hauran de practicar de nou les proves o tràmits afectats per les irregularitats.

VUITENA. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL TRIBUNAL, ORDRE DE PREFERÈNCIA I CONSTITUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL
Obtinguda per part del tribunal la puntuació que resulti de la realització dels exercicis i de la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, elaborarà les llistes de persones, diferenciades, si s¿escau, per torn obert o amb torn de reserva per a persones discapacitades, amb la seva identificació, puntuacions desglossades per cadascuna de les proves i mèrits, i puntuacions totals, per ordre decreixent, per tal de confeccionar cadascuna de les borses de treball.
El tribunal elevarà aquestes relacions de persones i puntuacions a la Presidència de la corporació, juntament amb les actes del procés de selecció.
L¿alcalde aprovarà la proposta del tribunal i constituirà les borses de treball, que es publicaran al tauler d¿anuncis i a plana la web de l¿Ajuntament de Tortosa.

NOVENA. ORDR... Text complet disponible al PDF<-b>

Optimitzat per Netscape 6.0, Explorer 5 i Mozilla 1.4 o superiors. amunt
© 2005 Diputació de Tarragona. Tots els drets reservats  
[ Avís Legal ]