Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
AUTOLIQUIDACIÓ:   incorporada a l’email que rebeu en signar la tramesa. Guardeu-la per al vostre control. Les formes de pagament són les habituals.
L’hora de tancament de l’edició del BOP, per al còmput dels terminis, és les 12:00 hores dels dies d’edició.

BOP T

BOP T del dia:
e-sumari (BOP del dia)
PDF

Consulta 2022:
Consulta guiada
e-sumaris (BOPs anteriors)
Consultes habituals
Models i Normativa
Taula convocatòries
 
 Anys disponibles:


Consulta butlletins històrics (1834 - 1996)

Verificar CVE/CIE    


ebop@dipta.cat

Tel: 977 248 397
 Consulta   
 Consultes Habituals
2022

 Procediment electoral
   Notificacions de procediment electoral.    
 Ordenances - Reglaments - Subvencions i Beques - Convenis - Models Normatius
   Ordenances fiscals.  
   Ordenances reguladores. Reglaments. Normativa.  
   Subvencions i beques.  
   Models normatius     
   Convenis col.lectius  (a partir de 2009)
 Contractació.
   Contractes d'obres.  
   Contractes de gestió de serveis públics.  
   Contractes de subministraments.  
   Contractes de consultoria, d'assitència i de treballs no habituals.  
   Contractes de serveis: projecte/memòria, clàusules, licitació, adjudicació, contribucions.  
   Contractes patrimonials: alienació lloguer bèns patrimonials.  
   Contractes administratius especials  
 Convocatòries.
   Oferta pública d'ocupació i bases generals.  
   Convocatòries lliures: bases específiques, admesos, tribunal, data proves...  
   Convocatòries promoció interna: bases específiques, admesos, tribunal, data proves...  
   Convocatòries jutge de pau titular i substitut.  
   Convocatòries: Borsa de treball i altres   
 Subhastes: judicials, de l'Estat, hisendes locals, vehicles abandonats, notarials...  
   Subhastes judicials.  
   Subhastes de l'Estat.  
   Subhastes de les hisendes locals i autonòmiques.  
   Subhastes de vehicles abandonats.  
   Subhastes notarials.  
   Subhastes patrimonials.  
Optimitzat per Netscape 6.0, Explorer 5 i Mozilla 1.4 o superiors. amunt
© 2005 Diputació de Tarragona. Tots els drets reservats  
[ Avís Legal ]